உடல் எடை குறை ந்து முகம் வாடி நடக் கவே முடியா மல் நட ந்து செல் லும் சம ந்தா.!! வெளி யான வீடி யோவை பார் த்து அதிர் ச்சி யான ரசி கர்கள்.!! இணைய த்தில் வைரலா கும் வீடி யோ உள் ளே.!!

0

தென்னி ந்திய   சினி மா வின்   பிர பல   நடி கையாக   இருப் பவர்   தான்   நடி கை   சம ந்தா . இவர்   கடந் த  வரு டம்   பல   சர்ச்சை க ளில்   சிக்கியி ருந்தா ர் .  அதில் ஒன்று   தான்   காத லித்து   திரு மணம்   செய்து   கொ ண்ட  கண வர்   நாக  சைத ன்யா வை   விவாக ரத்து   பெ ற்று   பிரிந் தார்.

 

 

விவா கரத் துக் கு   பி ன்   நடிப் பில்   அதிக   கவ னம்   செலு த்தி   வந் தார்.  தொட ர்ந்து   முன் னணி   நடி கர்க ள்   பட த்தில்   நடி த்தார் .   மேலு ம்   கவர் ச்சி யிலும்   பஞ் சம்   இல்லா மல்   இருந் து   வந் தார்  .  குறிப் பாக   புஷ்பா    படத் தில்   இவர்   ஆடி ய   அந்த   பாடல்   மிகப்பெ ரி ய   வரவே ற்பு   பெ ற்றது.

 

 

அதை   தொட ர்ந் து   இவர்    பல மொழி   படங் களிலு ம்   நடி த்து   வந் தார்  .  குறிப் பாக   ஹி ந்தி   படங் களி லு  ம்   நடி க்க   தொ டங்கி னார்  .  இந்த   நிலை யில்   மூன்று   மாத ங்க ளாக   மை யோ சிட்டி ஸ்   என்ற   அரிய   வகை   நோ யால்     பாதிக்க ப்பட்ட தாக வும்   அதனா ல்   தீவிர   சிகி ச்சை   இரு ந்து   வருவ தாக வும்  அவ ர்   கூறி யிருந் தார்.

 

 

இந்த  தகவ ல்   பரவி   பலரும்   தங்க ளது   வருத் தத் தை   தெரி வித்த ன ர் .  இந்த   நிலை யி ல்  பல   மாத ங்கள்   ஆகி    இன் னும்   அ வர்   சிகிச் சையி ல்   தான்   இரு ந்து   வருகி றார் .   சிகிச் சை க்கு   இடை வெளி   விடும்   நேர த் தில்   பட   வே லைக ளை   செய்து   கொ ண்டு   டப் பிங்   பேசிக் கொ ண்டு   இரு ந்து   வருகி றார்.

 

 

இந்த   நிலை யில்   எழு ந்து   கூட   நட க்க   முடி யாமல்   படு த்த   படுக்கை யில்   இரு  ந்த   சமந் தா   வெளி யிட்ட   புகை ப்பட ங்கள்   பலரை யும்   அதி ர்ச் சிக் கு   உள் ளாக்கி  இருந்த து .   தற் போது   கூட   சகுந் தலம்    படத் தில்   இவர்   நடித் திருக் கிறார்.   இந்த   படத் தின்   டப்பி ங்   வேலை களை   சமீப த்தில்   இவர்   செய் து   முடித் தார்.

 

 

இந்த   நிலை யில்   சமீ பத் தில்   இவர்   மும்பை   விமா ன  நிலை யத்தி ல்   சென்ற ஒரு   வீடியோ   இணை யத் தில்   வெளி யாகி   வைர லாகி   வருகி றது.   இதில்   உடல்  எடை  சுத்த மாக   குறை ந்து   சோக த்தின்   உச் சிக்கே   செ ன்ற   முகம்   வாடி   நடந் து   செல் வதை   ரசி கர்கள்   பார் த்து   ஷாக் ஆகி   இருக் கிறா ர்கள் .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.