ஜெயி லர் திரை ப்படத்தில் ரஜி னியுடன் இணை ந்த பிரப ல ஜாம்ப வான் நடி கர்.!! எதிர் பார் ப்பை எகிற வைக் கும் நெல் சன்.!! ஷாக் கான ரசி கர் கள்.!!

0

சூப் பர்  ஸ் டார்   ரஜி னி   நடி ப்பில்   நெ ல்சன்   இயக் கத்தி ல்   உரு வாகி   வரும்   திரைப் படம்   தான்   ஜெயி லர் .  இந்த  படம்   இந்த   ஆ ண்டு  வெளி யாக   இருக் கிறது.  இந்த   படத் தை   சன்   பிக்ச ர்ஸ்  நிறு வன ம்   தயா ரிக் கிறது .  இந்தப்   படத் திற்கு   அனி ருத்   இசை   அமை த்து வருகிறார்.

 

 

மே லும்   ரஜினி   பிறந் தநா ள்   அன்று  இ ந்த   படத் தின்   ரஜினியி ன்   கதாபா த்தி ரம்    குறி த்த   வீடி யோ  வெளி யா கி   பெரி ய   அளவி ல்   வர வேற்பு   பெற் ற து .  இந்த   படத் தில்   இவரு டன்   இ ணை ந்து  ரம்யா  கிருஷ் ணன்  ,  யோகி  பாபு   போ ன்ற   ஏராள மான   பிரப லங்க ள்   நடி த்து   வரு கின் றனர்.

 

 

சமீப த்தில்   பிர பல   கன் னட   ந டிகர்   சிவ  ராஜ்கு மார்   இந்த   படத் தில்   முக் கிய   கதா பாத்தி ரத்தி ல்  நடி க்க   இருக் கிறா ர்  என்று   தக வல்   வெளி யா னது .  இதை   தொட ர்ந்து   தற் போது   மற்றொ ரு   பிர பல   நடிகரை யும்   இந்த   படத் தில்   நெல் சன்   நடி க்க   வைக் க   தி ட்ட மிட்டு   இருப் பதாக   சொல் லப்ப டுகி றது.

 

 

அந்த  வகை யில்   மலையா ள   சினிமா வின்  சூப்ப ர்   ஸ் டாராக   இரு ப்ப வர்   தா ன்   மோகன் லால் .  இவ ரை   இந்த   படத் தில்   ஒரு   முக் கிய   கதா பாத்தி ரத் தில்   நடிக்க  வை க்க   நெல் சன்  அவ ரை   அணுகி   இருக் கிறா ராம்  .  அவரு ம்   அத ற்கு   சம்ம தம்   தெரிவி த்தி ருப்ப தாக   தற்போ து   சொ ல்லப்ப டு கிறது.

 

 

இதை   தொட ர்ந்து   பட த்தின்  75   சத வீத   ப ணிகள்   முடிவ டைந்த   நிலை யில்   பொங் கல்   பின்   அ டுத்த   கட்ட பட   பிடி ப்பு   தொ டங் கும்   என்று   சொல் லப்ப டுகிறது  .  இந்த   விஷ யம்   தான்   தற் போது    ரசிக ர்கள்   மத்தி யில்   பெரிய  அளவு  பேசப்ப ட்டு   வருகி றது  .  அதா வது   ஏற்க ன வே   இந்த   படத் தில்   சிவ ராஜ்   கு மார்  இணை ந்து   நடி த்து   இரு க்கி றார்.

 

 

தற் போது   மோ கன்லா ல்   இணை ந்து   இ ருப்ப தால்   இது  பான்   இ ந்தி ய   பட மாக   உருவா கி   வருவ தாக   சொல் லப்படு கிறது .  இத னால்   ர  ஜினி   ரசிக ர்கள்   பெரு ம்   மகிழ்ச் சி யாக   இரு ந்து   வருகி ன்ற னர்  . மேலு ம்     இசை   வெளி யீட்டு   விழா ,     ட்ரை லர் என   அடு த்த டுத்து   வெளி யா கும்   என்று   எதிர்பா ர்க்க ப்படுகி றது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.