அஜி த்து டன் ஹீரோ வாக மல்லு கட் டிய பிர பல நடி கர்.!! இப் போ அவரு க்கே வில் லனா.? ஸ் கெட்ச் போ ட்டு தூ க்கிய விக் னேஷ் சிவன்.!!

0

நடி கர்   அஜி த்   தற்போ து   துணி வு   திரைப் படத்தி ல்   நடி த்து   முடித் திருக் கிறார்.  இந்த   படம்   பொங் கலுக் கு   வெளி யாக   இருக் கிறது  .  இந்த   படத் தின்   டிரை லர்   சமீப த்தில்   வெளி யா கி   பெரி ய   எதிர் பார்ப் பை   ஏற்படுத் தி யது .   இத னால்   படம்  எப்படி   இரு க்கும்  என்று   எதிர்பா ர்ப்பு      பெரிய   அளவி ல்   இ ருந்து   வ ரு கிறது.

 

 

இந்த   நிலை யில்   அஜி த்   அடுத் த தாக   இ யக்கு னர்   விக் னேஷ்   சிவ ன்   இயக் கத்தி ல்   புதிய   படத் தில்   நடிக் க   இ  ருக்கி றார் .   அந்த   படத் தை   லைக் கா   நிறுவன ம்   தயாரி க்கி றது  .    மேலும்   நய ன்தா ராவை   ஹீ ரோயினா க   நடிக் க   வைக்க தான்   விக்னே ஷ்   சிவ ன்   திட்ட ம்   தீட்டி   இருப் பதா க   சொல் லப்ப டுகி றது.

 

 

இந்த   நிலை யில்   இந்த   படத் தின்   எந்த ஒரு   அப்டே ட்டுக ளும்   வெளி வரா மல்  இரு ந்து    வருகி றது  . ஆனா ல்   தற் போது   இந்த   படத் தில்   வில்ல னாக  யாரை   நடி க்க   வைக் கலாம்   என்று   விக் னேஷ்       முடிவு   செய் துவிட் டாரா ம்  .  பெரும் பாலும்   அஜித்   திரை ப்படங் கள்   வில் லன்     மிகவு ம்   வலி மையா ன   ஒன் றாக   இருக் கும்.

 

 

அதே   போல்   இ ந்த   படத்தி லும்   அந்த   கதா பாத்தி ரம்   வலி மை  உள்ள   கதா பாத் திரம்   என்று   சொல் லப்ப டுகிற து .   மேலும்  அஜித்து டன்   ஹீரோ வாக   போ ட்டி   போ ட்ட   நடி கரை   தான்   தற் போ து   வில்ல னாக   புக்   செய்து   இருக் கிறா ராம்  விக் னேஷ்   சிவ ன்  .  அதி லும்   பெண்    ரசிகர் களை   கட் டிப் போட்ட   நடி கர்.

 

 

இப்போ து   வில்ல னாக   பல   ப டங்க ளில்   சம்ப வம்   செய் து   வருகி றார்  . அந்த   நடிகர்   அரவிந் த்சா மி   தான் .   இவர்   நீண்ட  இடை வேளை க்கு   பிறகு   தனி    ஒரு வன்   படத் தில்  வில்ல னாக  மிர ட்டி   இரு ந்தார்.   அதன்  பின்   அந்த  அளவி ற்கு   அவரு க்குப்    எந்த   வர வே ற்பும்   கிடை க்கவில் லை.

 

 

தற் போது    இந்த   படத் தில்   வில்ல னாக   நடி க்கி றார்.  இத னால்   இந்த  படத்  தில்   அவ ருக்கு    அங்கீ காரம்   கிடைக் கும்   என்  று   சொல் லப்படு கிறது .   இத னால்   அஜித்   ரசிகர் கள்   பெரி ய    எதிர் பார்ப் பில்   இரு ந்து   வருகி ன்ற னர்   .  விரை வில்   அதிகா ரப் பூர்வ மாக   அறி விப்பு   வெளி யாகு ம்   என்று   எதிர்  பார்க் கப்படு கி றது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.