பிர பல நடி கர் முரளி யின் மூத்த மகன் அதர்வா வை தெரி யும்.!! அ வரு டைய இளை ய மகன் ஆகா ஷை தெரி யுமா.?? இதுவ ரை பல ரும் பார்த் திராத அவ ரது ம கனின் பு கை ப் படம்.!!

0

90   காலக ட்டத் தில்   தமிழ்   சினி மாவின்   பிரப ல   ந டிகரா க   இருந் த வர்   நடிக ர்   முரளி  .  பூவில ங்கு   படத் தி ன்   மூலம்   தமிழ்   சினி மா வி ல்   கதா நாயக னாக   மாறி யவர்  . இதன் பின்   இவர்   நடிப் பில்   வெளி வந்த   பல   திரை ப்படங் கள்   சூப் பர்   ஹிட்   பட  ங்க ளாக   மா றியிரு க்கி றது.

 

 

அந்த   சம யத் தில்   மிகவு ம்   எதார்த் தமான   நடிப் பினா ல்   பல   வெ ற்றி   படங் களை   கொடு த்திரு க்கி றா ர் .   அதி லும்   குறி ப்பாக   இத யம்   திரை ப்படம்   மிகப் பெரிய   வெ ற்றி யை   முர ளிக்கு   கொடு த்தி ருந்த து  .  அன்று முதல்   இவ ர்   இதய ம்   முரளி   என்ற   அளவி ற்கு   அந்த   ப டம்   இவ ருக்கு   பெயர்   வா ங்கி   கொ டுத் தது.

 

 

இந்த   நிலை யில்   கடந் த   2 010   ஆம்   ஆ ண்டு    மு ரளி   கால மா னார் .  இவரு டைய   மகன்  தான்   அத ர்வா  .  இவ ரும்   தற்போ து   தமி ழ்   சினி மாவில்   ந டிக ராக   இரு ந்து   வருகி றார்  .  என்ன தான்   படங்க ளின்   நடி த்து   வந்தா லும்   அவரு டைய   அப் பா   முர ளி   ரேஞ் சுக்கு   இ வரா ல்   திரைத்து றையி ல்   ஜொ லிக் க   முடிய வில் லை.

 

 

அத னால்   வெ ற்றி   படங்க ளை  கொ டுக்க   போ ராடி  வருகி றார் . இந்த   நி லையில்   முரளி க்கு  மூன்று   பிள்ளை கள்  மூத்த மகள்   காவி யா  ,  இரண் டாவ து   மகன்   அதர் வா   மற் றும்   மூன் றாவது   மக ன்   ஆகா ஷ்  .  இதில்    இவரு டைய   மகன்   அதர் வாவை   பல ருக் கும்   தெரிந் திருக் கும்.

 

 

ஆ னால்   மற் றொரு  மகன்  ஆகா ஷை   பல ரும்   பார்த் திரு க்க   வாய் ப்பு   கிடை யாது  .  இவரு க்கு   கடந் த   சில   ஆண் டுகளு க்கு   முன்   தான்   திரும ணம்   நடை பெற்ற து .   இந்த   நிலை யில்   ஆகா ஷ்   தனது   அண்ண ன்   அதர்வா வுட ன்   எடுத்  துக்  கொ ண்ட   புகைப்ப டங் கள்   சமீபத் தில்   வெளி யாகி   இருக் கிற து.

 

 

அந்த   புகை ப்படங்க ளை   பா ர்த்த   பலரு ம்   மு ர ளியின்   மற்றொ ரு   மக னா  இது  என்று ஷாக்   ஆகி   இருக்கி றார்க ள் .   மேலும் பல   ரசிக ர்க ளும்   இத னை   ஷேர்   செ ய்து   வைர லாக்கி   வருகி றார் கள்  .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.