சற்று முன் மார டை ப்பால் விஜ யின் வாரி சு பட பிரப லம் மர ணம்.!! அதி ர்ச் சியில் படக் குழு.!! வரு த்தத் தில் ரசி கர் கள்.!!

0

சமீப   கால மாக   திரை த்து றையி ல்   அதிக   மரண   செ ய்திகள்   வெ ளிவந்து   கொண் டுதான்   இரு க்கி றது  .  நடி கர்  ,  நடிகை கள் ,   தயா ரிப்பா ளர்  ,  இ யக்கு னர்   என   அடிக் கடி  பல   பி ர பலங் களும்   மரண ம டைந்த   செய்தி   திடீ ரென    அதிக மாகி   வருகி றது.

 

 

இத னால்   பல   ரசிகர் கள்   மற் றும்   பிரபல ங்கள்   கூட சற்று   அதிர்ச் சியி ல்  இரு ந்து   வருகி ன்ற னர்  .  இந்த   நிலை யில்   தற் போது   அதே போல   ச ம்ப வம்   தான்   நடந்தி ருக்கி றது .   அதா வது   நடிக ர்   விஜய்   நடிப் பில்  வெளியா க   இருக் கும்   திரைப் படம்   தான்   வாரி சு .

 

 

தற் போது  படத்தி ன்   பணி கள்      நட ந்து   வரு கிறது .   அதனா ல்   பட த்தை   பா ர்க்க   ரசி கர்க ள்   பல ரும்   ஆர்வ மாக   இருந் து    வருகி ன்ற னர்.  இந்த   நிலை யில்   தான்   அந்த   பட த்தைச்   சார் ந் த   பிரபல ம்   ஒரு வர்   மர ணம்   அடை ந்த   செ  ய்தி   பட க்குழு வுடன்  ரசிக ர்களை யும்   பெரு ம்   அதிர்ச் சியை   ஏற்படு த்தி   இரு க்கி றது.

 

 

அதா வது   படத் தில்   ப்ரொட க்சன்   டிசை னர்   சுனில்   பாபு   திடீர்   மார டைப்பு   ஏற்ப ட்டு   உயிர்   இழந்தி ருக்கி றா ர் .   50   வயதா கும்   இ வர்   தற் போது   திடீரெ ன   மாரடை ப்பா ல்   உயிர்   இழ ந்து   விட்டா ர்  .  இவர் தமிழ்   மட்டுமி ன்றி   தெலு ங்கு,   மலை யாள ம் ,   ஹி ந்தி   போன் ற   மொழி   படங் களி லும்   பணியா ற்றி    இருக் கிறார்.

 

 

இவ ருடைய   மறைவு க்கு   பலரு ம்    தங் களது   வருத்தத் தை   தெரிவி த்துக்   கொ ண்டு   இருக் கின் றன ர் .   படகு ழுவு க்கு   பெரும்   அதி ர்ச்சியை    கொடு த்தி ருக் கிறது.   அந்த   செ ய் தி   தற்போ து   இணை யத் தில்   வெளி யாகி   பலரும்   தங்க ளது   இரங்கல் களை    தெரி வித்துக்   கொ ண்டு   இ  ருக்கி ன்ற னர். 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.