திரும ணம் ஆகி யும் கவர்ச் சிக்கு குறையி ல்லா மல் புகை ப் பட ங்களை பதிவு செ ய்து வரும் பிர பல தமிழ் நடி கை.!! எல் லாம் பட வாய்ப் புக் காக தானா.? கழுவி ஊத் தும் ரசி கர் கள்.!!

0

தமிழ்   சினி மாவின்   பிர பல   நடி கையா க   இருந்த வர்   தான்   நடி கை  ஸ் ரேயா சரண் .   இவர்   ரஜி னி ,   விஜய் ,   விக் ரம் ,   தனுஷ்  என   பல  முன் னணி   நடிக  ர்கள்   படங் களில்   குறு கிய   காலத்தி லே யே   நடி த்து   மிக   பிரபல மான   நடிகை யாக   மாறி யவர்.

 

 

இவர்   நடி ப்பு   மட்டு மின்றி    நடனத் தின்   மூல மாக   ரசிக ர்களை   கவர் ந்தவ ர்.  மே லும்   பல   திரைப் படங் களி ல்   கிளா மர்   மூ லமும்   பல   ர  சிகர் க ளையும்   கவர்ந் தவர்  .  இவர்   முன் னணி   நடிகர் களுக் கு   ஜோடி யாக    நடி த்த   போதி லும்   ஒரு   சமய த்தில்     இவரு க்கு   சரிவ ரப்பட  வாய் ப் புகள்   அமை யாமல்   இருந் தது.

 

 

 

அதன் பின்   வாய் ப்புக ள்   இல்லா மல்  இந்திர லோக த்தில்   நான்   அழக ப்பன்   என்ற   திரைப்ப டத்தி ல்   வடி வேலு வுடன்   ஒரு   பாட லுக்கு   மட்டும்   நடன ம்   ஆட வும்   செய் தார்  .  அதன்   பின் னும்   வாய்ப் புக ள்   சரியா க   அமை யாத தால்   திரும ணம்   செ ய்து   கொண் டார்.

 

 

திரும ண மான   பிற கும்   இவர்   வாய்ப் புக் காக   இணை யத் தில்   க  வர்ச் சி   புகை ப்படங் களை   பதிவு   செ ய்து   கொ ண்டு    இருந் து   வருகி றார்  .  இதை   வழக் கமா கவே  வைத் துக்   கொ ண்டு   இவர்   தொடர் ந்து   கவ ர்ச்சி  புகைப் பட ங்களை   பதி விட்டு   வருகி றார்.

 

 

சமீபத் தில்   இவ  ர்   வெளி யிட்ட   புகைப் படம்   இணை யத் தில்   வைர லாக   தொட ங்கியது  . இதை   பார் த்த  பல ரும்   திரும ணம்   ஆகி யும்   ஸ்ரே யா   கவர்ச்சி யை   கைவிட வில்லை யா   என் பது   போ ன்று   கூறி   வருகின் றனர்.    மேலும்  பல   இ ளம்   நடிகை கள்   கூட   கவர் ச்சியி ன்   மூலம்   பட   வா ய்ப்பு கள்   பெற்று   வரு கின் றனர்.

 

 

அதே போல்   கவர்ச் சி   காட்டி னால்   பட   வாய் ப்புகள்   அ மை யு  ம்    எ  ன்று   எண் ணி   இது   போ ன்று   செய்து   வருகி றாரா   என் பது   தெரிய வில்லை .    ஆனா ல்   இவர்   தொ டர்ந்து   இது   போ ன்ற   புகை ப்பட ங் களை   தான்    பதிவு   செ ய்து   கொண் டிருக் கிறா ர்.   ஆனால்   இவரு க்கு   பட   வாய்ப் புகள்   தான்   வந் தது   போல்   தெரி யவி ல்லை .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.