திரு மணம் செய் யாம ல் குடி போ தைக்கு அடி மை யான நடி கை.!! மோச மாக வி ம ர்சித்த பயில் வான்.!! சரி யான பதி லடி கொ டுத்த நடி கை.!!

0

தமிழ்   சினி மா வின்   பிர பல   கா மெ டி   நடிக ராக   இருந்த வர்  தான்   பயில் வான்  ரங்க நாதன் .  இவர் 90   கா லகட்ட த்தில்   பல   திரை ப்படங் க ளில்   நடித் திரு ந்தா லும்   சமீப   கால மாக   பட ங்கள்   ஏதும்   அமை யாமல்    yout ube   சேன ல்   தொ டங்கி    நடி கர்   நடி கைகளி ன்   அந்த ரங்க   விஷ யங் களை   பேசி   வருகி றார்.

 

 

இத னால்   பல   சர்ச் சை களையு ம்    செ ய்து   வந்து   கொ ண்டி ருக் கிறார்.   இந்த   சமய த்தில்   இவர்   சமீப த்தி ல்   பிரப ல   ந டிகை   குறித் து   மோச மாக   விமர்ச னம்   செய்தி ருக் கிறா ர்  . அதா வது   தமிழ்   சினிமா வின்   ஜோடி   படத்தி ன்   மூலம்   அறிமுக மாகி ய   நடிகை   தான்    திரி ஷா.

 

 

அதை த்   தொடர் ந்து   மௌ னம்   பேசிய தே   படத்தில்   சூர்யா வுக்கு   ஜோடி யாக   நடி த்து    பிர பலமா னா ர்  .  பல   முன் னணி   நடிக ர்களு க் கு   ஜோ டியாக   நடி த்து   விட் டார்  .  மேலு ம்   தமிழ்  ,  தெலு ங்கு   மொ ழிகளி லு ம்   கொடி கட்டி   பற ந் தார்.   ஒரு   சம யத்தி ல்   திரி ஷா  ,  நயன் தா ரா   யார்  நம் பர்   ஒன் என்ற   அள விற்கு   போ ட்டி   நடை பெற் றது.

 

 

ஆ னால்   இவர்   அடு த்த டுத் து   தோல் வி   படங்க ளை    கொ டுத் தால்   நயன் தாரா   நம்பர் ஒன்   நடி கை யாக    மாறிவி ட் டார் .  தற் போது    பொன் னியி ன்   செல் வன்   படத் தி ற்கு   பின்   மீண் டும்   பல   முன் னணி   திரை ப்படங் க ளில்   நடி த்து   வருகி றார் .   39   வயதை   எட்டி ய   இவர்   இன் னும்   திரும ணம்   செ ய்து   கொள்ள வில் லை.

 

 

இத னை   பயி ல்வான்     திரி ஷா   திரு மணம்   செய்யா மல்   இரு க்க  காரண ம்    போ தைக்கு   அடி மை யாகி   ஆண்   நண்ப ர்களுட ன்   சக வாசம்   நீலா ங்க ரை யில்   இரு க்கும்  அவ ரது   வீட் டில்   குடித் து  விட்டு   பிரச் சனை   என்று   அவ ரை   கடு மை யாக   விமர் சனம்   செய் திருந் தார்  இது   பெ ரிய   சர் ச்சை யாக   மா றியது.

 

 

இத ற்கு   ப திலடி   கொ டுக் கும்   வகை யில்    தி ரிஷா   ஒரு பேட்டி   ஒ ன்று   பேசி   யிருக் கிறார்  .  அவர் கள்  எல்லோ ரும்   திமி ர்   பிடித்த வ ர்கள்,   தேவை யில்லா மல்  நடி கை களை   பற்றி பேசி   சண்டை யை   ஏற்படு த்தி   பார்ப் பவர் கள்  . வேறு   வேலை யே   இல் லையா  இவ் வளவு   நெகட் டிவிட் டி   எத ற்கு   என   திரி ஷா   பதில்   அளித் திருக் கிறா ர்.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.