நடி கர் வி ஷால் செ ய்த செய லால் தமிழ் சினி மாவில் ஓரங் கட்ட ப்பட்ட பிர பல நடி கை.!!இப் போது பல மொழி களில் கோடிக ளில் புர ளும் நடி கை.!! அதிர் ஷ்டம் அடித் தால் இப் படி இருக் க ணும்.!!

0

தமிழ்   சினி மாவி ன்   பிர பல   நடிக ராக   இருப் பவர்   விஷா ல்  .  இவர்   சமீப த்தில்  நடி த்த   திரை ப்ப டம்   தான்   லத்தி .   இந்த   திரை ப்ப டம்   பெரிய   எதிர் பார் ப்பு   மத்தி யில்   வெளியா கி   தோல் வியை   தழு வியது  .  ஆ னால்   விஷா ல்   தற் போது   பெ ரும்   வரு த்தத் தில்   இரு ந்து   வரு கிறார் .

 

 

மே லும்   விஷா லால்  தமிழ்  சினி மா   விட் டு    வில கி   மற்ற   மொ ழி   பட ங் களி ல்   நடி த்து   வருகி றார் .  அதா வது   கேடி   பட த்தின்   மூலம்   கதாநா யகி யாக   அறிமுக மாகி    பிர பலமா னவர்    தான்   நடி கை   தமன் னா  .  முத லில்  சிறிய   பட ங்க ளில்   ந டித்து   பின்   முன் னணி    நடி கர்கள்    படங் க ளில்   ஜோடி யாக   நடி த்து   விட் டார்.

 

 

பாகு பலி     படம்    மிகப் பெ ரிய    வரவே ற் பை   பெற்ற து  .  இதன்   மூலம்   இவர்   இந் திய   அள வில்   முன்ன ணி   நடி கையா க   இருந் தார் .   ஆ னால்   இவர்   விஷா  லுடன்  இணை ந்து   நடி த்து   வெளி யான   திரை ப்பட ம்   தான்   ஆக் சன்  . இந்த   படம்   மிகப் பெரிய   தோ ல் வியை   சந் தித் தது.

 

 

அதன்  பின்  இவர்   வெப்   தொட ரில்   நடி த் து   வந் தாலும்   இவரு க்கு   ச  ரி  வர   பட   வாய்ப் புகள்   அமை வது   கிடை யாது .   தம ன்னா   தெலு ங்கு ,   ஹிந் தி  என   தனது   கவன த்தை   செலு த்தி   வந்தா ர் .   சமீ பத்தி ல்   இதுவ ரை   இல் லாத   அளவி ற்கு   ஹிந் தி யில்   கவ ர்ச் சி   காட் ட   தொ டங் கிவிட் டார்.

 

 

மே லும்   தற் போது  ஒரு   படத் தி ற்கு  5   கோடி   வரை   சம்பள மாக   வா ங்கி   வருகி றார்  தம ன்னா .    கிட்டத் தட்ட   சமந் தா  அளவி ற்கு   இவரு ம்   சம்ப ளத்தை   வாங் கி வருகி றார்   என் பது   குறிப் பிட த்தக்க து  .  விஷா லால்   இவர்   தற் போது   பல   கோ டிக ளில்    புர ண்டு   வரு கி றார் .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.