நடி கர் அஜி த்தே சிபா ரிசு செ ய்து நடி க்க வை த்த விஜய் டிவி பிரப லம்.!! துணிவு திரை ப்பட த்தை தொ டர் ந்து அடு த்த பட த்தி லுமா.?? அஜித் இப் படி செய்ய கார ணம் என்ன தெரி யுமா.?

0

அஜித்   துணிவு   திரை ப்பட ம்   பொங் கலு க்கு   வெளி யாக   இருக் கி றது .  படத் தின்   டி ரைலர்   வெளி யாகி  பெரிய   வரவே ற்பு   பெ ற்றது.    தற் போது   பிர மோ ஷன்   பிரமா ண் டமாக   நடந் து   வரு கிறது .   டிரை லரை  பா ர்த்த   ப லரும்   படத் தை   பார் க்க   ஆர்வ தோடு   இரு ந்து   வரு கின் றனர்.

 

 

அந்த   அள விற் கு   ட்ரை லர்   மிக ப்பெ ரிய   எதிர்பார் ப்பை   தூ ண்டி   இரு க்கி றது. மே லும்   அஜி த்து டன்   துணி வு   திரைப்பட த்தி ல்   பல   பிரப லங் கள்   நடி த்திருக் கின்ற னர் .  குறிப் பாக   பிக் பாஸ்   சீசன்   ஐந் தில்   போட்டி யாள ராக   இரு ந்த   அமீர்   துணி வு   திரைப் படத் தில்   நடி த்திரு க்கி றார்.

 

 

அதா வது   அமீருக் கு   இந்த   வாய்ப் பை   அஜி த்தாக    மு ன்வந்து   வாங் கி   கொ டுத்தா ராம்  . ஆனா ல்   அவ ரும்   இவ ரை   போ ன்ற   எந்த ஒரு   பின்பு றமும்   இல் லாமல்     வளர் ந்து   வருப வ ர்   என்ப தால்   அவ ருக்கு   அஜி த்  முன்   வந்து   இந்த   வாய் ப்பை   பெற் றுக்   கொடு த்திரு க்கிறா ர்.

 

 

மே லும்   அடுத் ததா க   விக்னே ஷ்   சிவன்   படத் தின்   பட பிடிப் பு   தொ டங்க   இருக்கி றது .  அந்த   ப டத்தி ல்   அமீர்   கொ ரியோ கிராப ராக   பணி யாற்ற   உள்ளா ராம்  .  அதோ டு   பட த் தில்   ஒரு   முக் கிய   கதா பாத்தி ரங்க ளும்   நடி க்க   இருக்கி றா ராம் .  அஜி  த்தின்   பரிந்து ரை யின்   பேரி ன்    இந்த   வாய்ப் பு   வழங் கப்பட் டிரு க்கிறது.

 

 

துணி வு   திரைப்ப டத் தி ல்   முக்கி ய   கதா பாத் திரத் தை   தொட ர்ந்து   தற் போது   இந்த   திரை ப்பட த்தி லும்   நடிக் க   இரு க்கி றா ர்  . பிர பல  நடன  இயக் குனர்   பிரபு தேவா வின்   தீவிர   ரசிக ராக   இரு ந்து   தற் போ து   அஜித் தை   நட னமாட   வை க்க   போகி றார்   என்ற   செய் தி   ப ல ரையும்   ஆச்சரி யப்படு த் தி   இரு க்கிறது.

 

 

மே லும்   அஜித்   தாமா கவே   முன் வந்து   இந்த   வாய் ப்பை   பெ ற்று   தந்த தன்   மூலம்  அஜித்   மீண் டு ம்  த னது   நல்ல   எண்ண த்தை   நிரூபித் து   இருக்கி றார். அமீர்  அதன்  பின்பு   முழு   நேர மாக  பல   நடிக ர்கள்  படத் தில்   பணி யாற் றுவார்   என் பதில்   எந்த   சந்தே க மும்   இல் லை.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.