என் னது நீ சூப்ப ர் ஸ்டா ரா.!!நீ பண் றது எல் லாமே ரஜினி யோட கா ப்பி தான்.!! விஜ யை கடு மை யாக விம ர்சித்த பிர பல இய க்கு னர்.!!

0

தமிழ்   சி னிமா வின்   பிரப ல   நடிக ரா க   இரு ப்பவர்   த ளபதி   விஜய் .   சமீபத் தில்   இவர்  நடித் திரு க்கும்   திரைப் படம்   தான்   வாரி சு .   இந்த   படத்தின்   இசை   வெளி யீட் டு   விழா   பிரம் மாண்ட மாக   ந டந்த து .  இதில் பல   பிரபல ங்கள்   விஜய்   சூப் பர்  ஸ்டார்  சூப்ப ர்   ஸ் டார்   எ ன்று   புக ழாரம்   சூட்டி யிருந் தனர்.

 

 

இந் தியா வின்   சூப்ப ர்   ஸ்டா ர்  ஆக   இரு ப்ப வர்   ர  ஜினி காந்த் .   40   ஆண்டு களு க்கு   மே லா க   சூப் பர்   ஸ்டா ர்   பட்ட த்தை   தன்   வசம்   வை த்திரு ப்பவர் .    இவரு க்கு   உல கம்   எங் கும்   பல   ர சிகர்   கூட் டம்   இரு ந்து   வருகி றது .  இவர் தான்   வெளி நாடு களி ல்   தமிழ்   படங் களுக் கான   ஒரு   மார்க் கெ ட்டை   உருவா க்கி யவ ர்.

 

 

இந்த   நிலை யில்  இசை   வெளியீ ட்டு   விழா வில்   பே சிய   ப லரும்   விஜய்   சூப் பர்    ஸ் டார்   சூ ப்பர்   ஸ் டார்   என்று   பேசி யது   பெரு ம்   சர்ச் சை   ஏற்ப டுத் தியது .  இது   பெ ரும்   விவா தமா க   மாறி   இரு ந்தது .  இதில்   ஜோடி ,   ஸ் டார்   படங் களை   இயக் கிய   பிரவீ ன்கா ந்தி   விஜ யை   கடுமை யாக   விமர்ச ன ம்   செய் திருந் தார்.

 

 

அதா வது   பீஸ்ட்   படத் தை   விட   விக்ர ம் ,   பொன் னியி ன்   செல்வ ன்   பட ங்கள்   அதிக  வசூ ல்   செ ய்திருக் கிறது.     பிறகு   எப் படி   விஜய்   நம்ப ர்  1   நம் பர்   ஒன்    என்று   கூறி   வரு கிறா ர்கள் .   விஜய்  அஜித்   உடன்   போ ட்டி   போட   வேண் டும்   அதை   விட்டு   ர ஜினி யுடன்   போ ட்டி   போடக் கூடா து  .

 

 

ரஜினி க்கு   நிக ராக   விஜய்   எப்போ து மே   மாற   முடி யாது .   விஜய்  ஆரம் பத்தி ல்   இரு ந்து   தற் போது   வரை   ரஜினி யின்   படங்க ளை யும்   ரஜினி யின்   உடல்   மொ ழிக ளையும்   கா ப்பி   அடி த்து   தான்   இன்றை ய   நிலை யி ல்   இரு ந்து   வ ரு கிறார்.  அத னால்   அவ ர்   ரஜி னிக்கு   ஈடாக   முடி யாது   என்று   அவர்   விலா சி   தள்ளி னார்.

 

 

மே லும்   சுப்ரீ ம்   ஸ் டார்   என் றால்    சரத்கு மார் ,   டாப்  ஸ் டார்  பிரசா ந்த்   அது போல   சூ ப்பர்   ஸ் டார்   என்றா ல்   எப்பொ ழுது மே   ரஜினி காந்த்  தான்.   இது பல   ஆண் டுக ளாக   நி லை த்து   வருவ து .   உங்க ளுக் கு   தளப தி   என்று   பெயர்  இருக் கிறது  என்று  மிகவு ம்   கடுமை யாக   விமர்ச னம்   செய் திருந்தா ர்.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.