இந்த புகை ப்பட த்தில் இருக் கும் குழ ந்தை யார் தெரிகி றதா.? இன்று தமிழ் சி னிமா வின் முன் னணி நடிகை யே இவர் தான்.!! புகைப் படத் தை பார் த்து ஷாக் கான ரசி கர் கள்.!!

0

சமீப   காலமா க   சினி மா   நடிக ர்   நடி கைக ளின்  சிறுவ யது   அல் லது  பள்ளி  வயது  புகை ப்ப டங்க ள்   அவ்வ ப்போ து   இணை யத் தில்   வெளி யாகி   வைர லாகி   கொ ண்டிரு க்கி றது  .  இது போன்று     ஒவ் வொரு   ந டி கர்   நடி கைகளி ன்   புகை ப்ப டமும்   அவ் வப் போது  வெளி வந்து   கொண் டுதா ன்   இருக்கி றது.

 

 

இந்த   நிலை யில்   சமீப த்தி ல்   ஒரு   பிர பல   நடிகை யின்   சிறு வயது   புகை ப் படம்   வெளியா கி யிரு க்கி றது .   இதை  பார் த்த   ரசிக ர் கள்   அந்த   நடிகை யா   இது  எ ன் ற   அள விற்கு   ஷாக்  ஆகி   இருக் கிறார் கள்.    இந்த   புகை ப்ப டத்தி ல்   இருக் கும்   நடிகை   வேறு  யா ரும்   இல் லை  பிர பல   நடி கை   ரித் திகா   சிங் தான். 

 

 

இவர்   தமிழி ல்   இறுதி ச்சு ற்று   திரைப் படத்தி ன்   மூலம்   தமிழ்   சினி மா   கதா நாயகி யாக    அறிமு கமா னார்.   அந்த   படத் தில்   பாக் சிங்   பெண் ணா க   நடித்தி ருப் பார் .   அதை   தொட ர்ந்து   விஜய்   சே துபதி  ஆண் டவன்   கட்ட ளை ,   சி வலிங் கா   போ ன்ற   திரைப் படங் களி ல்   நடித் து   வந் தார்.

 

 

அசோக்  செல் வன்   உடன்    இணை ந்து   நடித் த   ஓ  மை   கட வுளே   பட த்தின்   மூலம்   பெ ரிய   அள வில்   ரசி கர்   ப ட்டா ளத் தை   பெற் றார்  . இ தை   தொட ர்ந்து   தற்போ து   பல   முன் னணி   திரை ப்படங்க ளில்   நடித் து   வருகி றார் .  குறிப் பாக    பிச் சைக் கா ரன் 2  ,  கொ லை   போ ன்ற   படங்க ளில்    நடித் து   வருகி றார்.

 

 

 

தற் போது   தமிழ்   சி னிமா வின்   முன்ன ணி   நடிகை ளில்    ஒரு வராக   வளர் ந்து   விட்டார்.  இவரு டைய   சிறு வயது   புகை ப்படமா   இது   என்று     தற் போது   பலரு ம்   ஷாக் கா கி    இருக் கிறா ர்கள்  .  அத னால்   ப லரும்   தற் போது   அத னை   ஷேர்   செ ய்து    வைர லாக்கி   வருகி றார்க ள்.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.