இந் த வா ரம் பிக் பாஸ் வீட் டை விட்டு வெளி யேறு வது இவர் தான்.!! யா ரும் எதிர் பாரா த போட் டியா ளரை வெ ளியே ற்றிய விஜய் டிவி.!!

0

விஜய்   டிவி யில்   பிக் பாஸ்   சீசன் 6   தொ டங்கி   தற் போது   இறுதி   க ட் டத்தை   நெரு ங்கி   விட்ட து  .  இன் னும்   இர ண்டு   வா ரங்கள்   இருக் கும்   நிலை யில்   போ ட்டி    தற் போது   கடு மை யாக   இ ருந் து   வரு கிறது  . இந்த வாரம்   பைனலு க்கு   ஒருவ ரை   அனு ப்பும்   டிக் கெட்   பினா லே   டாஸ் க்   ந டந் து   வரு கிறது.

 

 

இந்த   நிலை யில்   கட த்த   வா ரம்    மணி கண் டன்    வெளி யேற் றப்ப ட்டார்.  அதை   தொட ர்ந்து  இந்த   வார ம்   யார்   வெளி யேறு வார்   என்ற   கேள் வி  தான்   மக்க ளிடத் தி ல்   எழு ந்திரு க்கி றது.    மேலும்   தற்போ து   வீட்டி ல்   எட்டு பேர்   இருக் கும்  நிலை யில்   இதில்   அசீம்   மட் டும்   நாமி னேசன்  பாஸ்   பெற் று   தப்பி த்து  விட்டா ர்.

 

 

இதை   தொ ட ர்ந்து   மற்ற   ஏழு   பே ருமே   நாமி னேஷ ன்   இரு ந்து   வருகி ன்ற னர்.  இந்த   நிலை யில்   வி க்ரமி ன்  அதிக மாக   வாக்கு கள்  பெற்று   முதல்   இடத்தி ல்   வழக் க ம்  போல   இ ருந்து  விட் டார்  . அதா வது   இந்த   வார ம்   ஏடிகே    அ ல் லது   மைனா  தான்    வெளி யே றுவார்   என் று   அனை வரும்  எதிர் பார்த் தனர்.

 

 

ஆ னால்   இவ ர்கள்   விளை யாடும்   முறை யை   பார் த்து  அவ ர்களு க்கு   இ ந்த வாரம்   ஓட் டுகள்   அதிக மாக   வருகிற து  .  மே லும்   கடந் த   வார ம்   முதல்   ஆளாக   காப் பாற் றப் பட்ட   அமு  தவா ணன்   தான்   இந்த வாரம்   வீட் டை   விட்டு   வெளியே றுவார்   என் பது   போ ன்று   தற் போது   தெரிகி றது.

 

 

அவரு க்கு  தான்   மிகக்   குறை ந்த   வாக்கு கள்   இரு ந்து   வருகி றது .  அத னால்   அ   வர்   கட்டா யம்   இந்த   வார ம்   வீட்டை   விட்டு   வெளியே றுவா ர்   எ ன்று   சொல் லப்ப டுகிறது  .  எதிர் பாரா ததை   எதிர் பாரு ங்கள்  என் பது   போல   கடந் த   வார ம்   முதல்  ஆளாக   காப் பாற்ற ப்ப ட்ட   இவர்   இந்த   வார ம்   வெ ளியே ற்ற ப்பட   இருக் கி றார்.

 

 

ஆனா ல்   சே னல்   இவர்   விஜய்   டிவி யை   சேர்ந் தவர்   எ ன்ப தால்   ஆளை   மாற் றவும்   வாய் ப்பு   இருப் பதா க   சொல்ல ப்படு கிற து.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.