பி ரபல 90ஸ் நடி கர் லிவி ங்ஸ் டன் மக ளா இது.!! என் னது பிர பல சன் டிவி சீரி யல் நடி கையா இவர்.!!

0

தமிழ்   சினி மாவி ன்   பல   ஆ ண் டுகளா க   வில் லன் ,   ஹீ ரோ,    கா மெடி   என   அனை த்து   க தாபாத்தி ரங் களி லும்   நடி த்து   மக் கள்   மன தில்   இட ம்   பிடித் தவர்   தான்   நடி கர்   லிவிங்  ஸ்டன்   .   இவர் பல   திரை ப்படங்க ளில்   மு க்கிய   கதா பாத்தி ரங்க ளில்   நடித் திருக் கிறா ர்.

 

 

இவர்   ஆர ம்ப   கால கட் டத் தி ல்   பல   திரை ப்பட ங்க ளில்     வில்ல னாக   நடித் து   வந்த  இவர்   சுந் தர   புருஷ ன் ,   சொல் லா மலே   போ ன்ற   படங் கள்   மூல ம்   ஹீரோ வாக   நடி த்து   வெற் றி   கண் டார்  .  அதன்   மூல ம்   மக் கள்   மன தில்   பெ ரிய   இடத் தை   பிடித் தார்.

 

 

இப் படி   பிஸி யான   நடிக ராக   இரு ந் த   இவர்    ஜெசித் தா  என் பவ ரை   1997   ஆம்   ஆண் டு   திரும ணம்   செய் து   கொண் டார் .   தற் போது   இவர் களுக் கு   ஜோ விதா,   ஜெ ம்மா   என   இ ரு   மக ள்களும்   இருக் கின் றனர்  .இதில்   ஒரு   ம கள்   தான் சன்  டிவி யில்   சீரியலி ல்   பிரபல   நடிகை யாக   இருந் து   வ  ருகி றார் .

 

 

அ தாவது   சன்   டிவி யில்   ஒளிப ரப் பாகி   கொ ண்டிருக் கும்   சீரி யல்   தான் பூவே உன க்காக .   இந்த   சீரி ய லுக்கு   பெ ரிய   ரசிக ர்   கூ ட்டம்   இரு ந்து   வருகிற து.  இந்த சீரிய லில்   நடி த்து   தற் போது   அவர்   அருவி   என்ற   தொ டரி லும்   நடி த்து   வருகி றார்  .  இவர்   இணை யத்தி ல்   அதி கம்   ஆக்டிவா க   இரு ந்து    புகை ப்பட ங்க ளை   பதிவு   செ ய்து   வருகி றார்.

 

 

இதை   பார் த்த   ரசிகர் களு ம்   சன் டிவி   சீரிய ல்   நடிகையா  இது .   மே லும்   லிவிங் ஸ்டன்   மகளா   இது   எ ன்ப து   போல   தற் போது   ஆச்ச ரிய ப்ப ட்டு   பார் த்து   வருகி ன்றனர் .   அவர்   பதி விட்டு   வரும்   கிரா மர்   பு கை ப்பட ங்க ளுக்கு     பல    ரசிகர் கள்   இரு ந்து   வரு கின் றனர்.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.