கதை பிடிக் கவி ல்லை என விரட் டிய ரஜினி.!! நான் இரு க்கி றேன் என்று வாய் ப்பு கொ டுத்த பிர பல நடி கர்.!! சிபி க்கு அடி த்த அடு த்த அதி ர்ஷ் டம்.!!

0

தமிழ்   சினி மா வின்  சூப் பர்   ஸ் டார்   ஆக   இரு ப் பவர்   ரஜி னிகா ந்த்  . இவர்   தற் போது   ஜெயி லர்   திரை ப்ப டத்தில்   நடி த் து   வருகி றார்  .  இந்த   படத் தை   நெல் சன்   திலீப்   குமா ர்   இயக் கி   வருகிறா ர்  .  இந்த   நிலை யில்   இவர்   அடு த்த   படத்தி ற்கான   கதைக ளை   கேட் டு   வருகி றார் கள்.

 

 

சிபி    சக்க ரவர் த்தி   ஒரு   பட த்தை   இயக் குவதா க   இருந் த து .  அதற் கான   அறிவி ப்பும்   வெ ளியா கி   இருந் தது .   இந்த   நிலை யில்   சிபி யின்   கதை யின்   முழு   ஸ்கி ரிப்ட்   தன க்கு   பிடிக் கவில் லை   என்று ம்   அத னால்   ரஜினி  அவ ரை   வில க்கி   புது இயக் குன ரை   தேடி   வரு கிறார்   என் றும்   சொ ல்லப்ப ட்டது.

 

 

மே லும்  மற்றொ ரு   கார ணம்   சிபி   ரஜினி   உடன்   இணை வதால்   தனது   சம்பள த்தை   பல   மட ங்கு   கேட் டதாக வும்   அத னால்   லைக் கா   அவ ரை   வேண்  டாம் என்று   சொ ல்லிய தாக வும்   சொல் லப்ப டு கிறது .  இந்த   நிலை யில்   தான்   படத் தின்   வெற் றிக்கு   பிறகு  ரஜினி யுடன்   இ  ணைந்து   பிரப ல   இய க்குன ரா க   வலம்   வரு வார்   என்று   எதிர் பார் த்த னர்.

 

 

இந்த   நிலை யில்   இந்த   வாய்ப் பு  நழு வியதால்   த ற்போது   இத ற்கு   அடுத் தடு த்த   பட   வாய் ப்பு கள்   அமை யுமா   என்று   கேள்வி க்கு றி  யான   ஒன் றாக   இரு ந்து   வந் தது  .  இத னால்   சிபி   கடும்   அ ப்செ ட்டில்   இருந் து   வந்தி ருக்கி றார் .   அந்த   சமயத் தில்   சிவ கார்த் திகே யன்   தான்   அவ ருக்கு   போன்   செ ய்து   ஆ றுதல்   கூறி யிருக்கி றார்.

 

 

அது   மட்டு மல்லா மல்   தனது   அடு த்த   படத் தை   இயக் கு ம்   வாய்ப் பையு ம்    சிபி க்கு   வழங் கி   இருப்ப தாக   தற் போது   தகவல் கள்   வெளியா கி   இருக் கிறது .  டான்   பட த்தில்  பணியா ற் றிய   போது   சிபி  யின்   வேலை   பிடி த்து   போன தால்   மீண்   டும்  ஒரு   படத் தை   இய க்க   அவர்   அவரு க்கு   வாய் ப்பு   கொ டுத்து   இருக்கி றார்.

 

 

இ தனால்   அடுத் து   மாவீ ரன்   ப டத்தை   முடி த்து   அடு த்து   கமல் ஹாசன்   தயா ரிப்பில்   அடு த்த   பட த்தை   முடித் துவிட் டு   சிபி   உடன்    இணை வார்   என்று    எதிர் பார்க் கப்ப டுகி றது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.