பெற் றோர் களை கண்டு கொ ள்ளாத வி ஜய்.!! ஊரு க்கு உப தேசமா.!! உன க்கும் இதே நிலை மை தான் வரும்.!! விஜ யை திட்டி தீர் த்த பிரப லம்.!!

0

விஜய்   தமிழ்   சி னிமா வின்   பிர பல   நடி கராக   இரு ந்து   வருகி றார்  .  இவர்   நடி க்கும்   படங் கள்   பெ ரிய   அள வில்   வெற்றி  பெ ற்று   வருகி றது .   இந்த   நிலை யில்   இவர்   சமீ பத்தி ல்   ந டித் திருக் கும்    திரை ப்ப ட ம்   தான்   வா ரிசு  .  இந்த படம்   பொங் க லுக்கு   வெளி யாக    இருக் கிற து.

 

 

இந்த   நிலை யில்   சமீ பத் தில்   படத் தின்   இசை   வெளியீ ட்டு   விழா   பிரம்மா ண்ட மாக   நட ந்தது.    இதில்  விஜயின்  தந் தை   மற் றும்   தாயா ர்   கல ந்து   கொ ண்டன ர்.  ஆனா ல்   விஜய்   அ வர்க ளை   சரி யாக   கவ னிக்க வில் லை   என்று   வீடி யோ   வெளி யாகி   வை ரல்   ஆனது .

 

 

இந்த   நிலை யில்   பி ரபல   தயா ரிப் பாளர்   ஒரு வர்   விஜய் தன்  தாய்   தந்தை யை   கவனிக் காமல்   இருப்ப து   கு றித்து   ஒரு    செய்தி யை   கூறியி ருக்கி றா ர் .  அவர்  கே ரா ஜன்   தான்  .  அவர்   கூறிய து   ஆடி யோ   லாஞ் சில்   மதிக் காத தை   பற்றி   பேசு கிறீ ர்கள்    நான்   அவர் களை   விஜய்   வீட் டை   விட்டு   துரத் திய தை   நினை த்து   மன   கஷ் டம்   அடை கிறே ன்.

 

 

 

அதா வது   ஆர ம்பத் தில்   அவர் தான்   தனது   மக னை   பெரிய   ஆ ளாக   மாற்ற     வேண் டும்   என்று   கடு மை யாக   உ ழைத் தார்  .   அத னால்   பெரி ய   தயா ரிப்பு   நிறுவ னத்தி டம்   சிபாரி சு   செய் து   விஜ ய்   நடிக் க   வை த்து   பெய ரை   வாங் கி க்   கொடு த்தார் .   பெற் றோர்க ளின்   60-வது   கல்யா ணத் தை   மகன் தான்   செ ய்து   வை க்க   வே ண்டும்.

 

 

அதே போல்   அவர் களது   80வது   திருமண த்தை   பேரன் க ளுடன்   நட த்த   வேண்டு ம்  .  ஆனா ல்   இந்த   எந்த   குடுப்ப னையு ம்   இல்லா மல்  இ ருந்து   வருகி றார்.  விஜ ய்க்கு   மட் டும்   இல் லை   அனை வருக் குமே   சொல்கி றேன்   பெற்றோ ர்க ளை   துர த்தி   விட்ட   பிள்ளை களு க்கு   அதே   நிலை மை தான்.    அவர்   குழந் தை களும்   செய் வார்கள்   கண்டி ப்பாக   இந்த   நி லை   விஜய் க்கும்   ஏற்ப டும்.

 

 

இவ் வாறு   விஜய் க்கு    சாபம்   விடு ம்   அளவிற் கு   கே ராஜன்   பேசி யிருக் கி றார்.   அது   ம ட்டும்   இன் றி   பெற் றோர்க ளை   மதிக் கத்   தெரியா த   இவ ர்தான்   ரசிகர் களுக் கு   வேறு   அறிவு ரை   சொல் கிறார்   என்று   விஜயை   கே ராஜன்   விம ர்சனம்   செய்தி ருக் கிறார் . 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.