தொ டர் ந்து முன் னணி நடி கர்க ளுக்கு ஜோ டியா கும் நடி கை.!! தலை கால் புரி யாமல் போ டும் ஆட் டம்.!! தனைக னத்தா ல் சரி யம் மார் க்கெட்.!!

0

பிரப ல  நடிக ராக   இருப் பவர்   தான்   விஜய்  . இவர்   சமீ பத் தில்   நடி த்திரு க்கும்   திரைப் படம்   தான்   வாரிசு .  இந்த   பட த்தில்   இவ ருக்கு   ஜோடி யாக   நடித் திருப் பவர்   ராஷ் மிகா   ம ந்த னா .  இவர்   மிகக்   குறு கிய   காலத்தி லே யே   விஜய் க்கு   ஜோடி யாக   நடி த்து   விட் டார்.

 

 

எளி தாக   இவ ருக்கு   பல  பட   வாய் ப் புகள்   அமை வதால்  தலை கனத்து டன்    நட ந்து   கொள் வதாக   ஒரு   பேச்சு   இரு ந்து   வரு கிறது .   அதா வது  இவர்   முன் னரே   விஜய்   மேல்   என க்கு   ஒரு   கிரஷ்   இரு க்கி றது   என்று   பல   மேடை யில்    ஓபன் ஆக   பேசி யிரு க்கி றார்  .  அதன்   மூலம்   வாரி சு   திரை ப்படத் தில்   இணை ந்து   நடத் திவிட் டார்.

 

 

இதன்   இசை   வெளி யீட்டு   விழா   சமீப த் தில்    நடந்  தது .    ராஷ் மிகா   மந் தனா  மிக வும்   ஓவ ராக   நட ந்து   கொ ண்டதாக    தற் போது   இ ணையத் தில்   பலரு ம்   பேசி   வரு கிறா ர்கள்  .  இவர்   பெரு ம்பா லும்     தேவை யில் லாத   சில   செய ல்களை   செய்து   வரு வதா க   பல ரும்   கூறி   வ  ருகி ன்றன ர்.

 

 

 

மேலும்   இவர்  இது   போ ன்ற   செய   ல்களை  செ ய்து   பட   வாய் ப்புக் காக   தான்   செ ய்து   வருகி றார்   என்று   தற் போது   பல ரும்   கூறி   வ ருகி ன்ற னர் .  தற் போது   ஹிந்தி   திரை ப்படத்தி ன்   இசை   வெளி யீட்டு   வி  ழா வில்   கல ந்து   கொ ண்ட   போது   ஹி ந்தி   திரைப் படத் தில்   தான்   ரொமா ன்டிக்   பாட ல்கள்   இருக்கிறது.

 

 

தென் னிந் திய   சி னிமா   பா டல்கள்   என் றால்   ஐட் டம்   பாடல் கள்   மட்டு ம்   தான்   இடம்   பெறு கிறது   எ ன்று   கூறியி ருந் தார்.    இது   தென் னிந் தி  ய   சினி மாவில்   மிகப் பெரிய   பரப ர ப்பை   ஏற்ப டுத்தி யது  .   இங்கு   பிரப லமா கி  விட்டு    தற் போது   ஹி ந்தி   சினிமா வில்   இ து  போ ன்று    இவ  ர்    பேசி   வரு கிறார்.

 

 

பல ரும்   தற் போது   இ வரை   திட்டி   வந் தனர் .  அத னால்   இவர்   குறு கிய   காலத் திலே யே   பல   மொழி களி லும்   முன்ன ணி  நடிக ர்க ளுக்கு   ஜோடி யாக   நடி த்து   விட் டதால்    இ வ் வாறு    நட ந்து   கொள் வதாக   சொல்ல ப்படுகி றது  . இத னால்   இவரு க்கு   அடுத் தடு த்த   வாய் ப்புகள்   குறை யும்   என் றும்  எ திர்பா ர்க்கப் படுகி றது .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.