13 வருட ங்க ளுக்கு பிறகு தமி ழில் என் ட்ரீ கொ டுக் கும் பிர பல நடிகை.!! அது வும் இந்த நடி கர் படத் திலா.!! யார் தெரி யுமா.??

0

தென் னிந் தி ய   சினி மா   உல கில்   பிரப ல   நடிகை யா க   இரு ந்தவ ர்  தான்   நடி கை   பாவ னா  . இவர்   இயக் குன ர்   மிஸ் கின்  இய க்கத் தில்    வெளி வந்த   சித் திரம்   பேசு தடி   தி ரைப்பட த்தின்   மூலம்   கதா நாயகி யாக   அறிமு கமா னார்  . இதன் பின்   பல   முன்ன ணி   நடிக ர்களு க்கு   ஜோ டியா க   நடி த்து    வந் தார்.

 

 

குறிப் பாக   வெயி ல் ,   தீபா வளி   என   தொ டர்ந் து   பல   படங் களை   ந டித்தார்.    அந்த    படங் களும்   இவ ருக்கு   நல்ல   வெற் றியை    கொ டுத்து    பிரபல மான   நடிகை யாக   வ லம்   வந் து   கொண்டி ருந் தார் .  இவர்   கடை சியா க    அஜித்   நடி ப்பில்   வெளி யான  அசல்   தி ரைப்படத் தில்   அவரு க்கு   ஜோ டியா க    நடித்தி ருந் தார்.

 

 

அத ன்  பின்   இ வர்   எந்த ஒரு   தமிழ்   திரை ப்பட ங்களி லும்   நடிக்க வில் லை .  ஆனால்   தமி ழை   தவி ர்த்து   மலையா ள   சினிமா வில்   தொடர் ந்து   திரை ப்படங் களை   நடி த்து   வந் தார் .   இந்த   நிலை யில்   இவர்   மீண் டும்   த மிழில்   புதிய   திரை ப்படத் தில்  நடி க்க   இ ருப்ப தாக   தகவ ல்க  ள்    வெளி யாகி   இருக் கிற து.

 

 

இத னால்   அ  வரது   ரசிக ர்க ள்   பெ ரும்   மகிழ் ச்சியி லிரு ந்து   வரு கின் றனர் .  இந்த   படத் தில்   கதா நாயக னாக   பிர பல   பிக் பாஸ்   பிரபல ம்   ந டிக்க   இருப் பதா க   சொல்ல ப்ப டுகிற து .   அவர் தான்   கணே ஷ்   வெங் கட்ராம ன்  .  இந்த   படத் தில்   இவரு க்கு   ஜோ டியாக   தான்   பாவ னா   நடி க்க   க மிட்டா ய்   இருக் கி றாராம்.

 

 

13   வருட ங்களுக் குப்   பின்   நடி கை   பா வனா   தற் போது   தமிழ்   சினி மா வில்   நடி க்க   திட்ட மிட்டு   இருக் கி றார்  .  இத னால்   ரசிக ர்கள்   பெ ரிய   எதிர்பா ர்ப் பில்   இரு ந்து   வரு கின் றனர்  .  இந்த   ப டத்தின்   அறிவி ப்பு   வி ரைவில்   வெளி யா கும்   என்று   எதிர் பா ர்க் கப்படு கி றது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.