வெள் ளித்தி ரைக்கு அறி முகம் ஆகும் ராஜா ராணி சீரி யல் நடி கை விஜே அர்ச் சனா.!! அது வும் இந்த பிர பல நடி கர் படத் திலா.!! மகி ழ்ச்சி யில் ரசி கர் கள்.!!

0

சின்ன த்தி ரை   சீரிய ல்   நடி க்கும்   பலர்  பிறகு   வெள் ளித் திரை யில்   சில   திரை ப்படங்க ளில்   நடி க்க   தொடங் கி   விட் டார்  .  இந்த   நிலை யில்   தற் போ து   விஜய்   தொலை க்கா ட்சி யில்   பரப ரப்புக் கு   பஞ் சம்   இல் லாம ல்    ஓடிக் கொண் டிரு க்கும்   சீரி யல்   தான்   ரா ஜா   ரா ணி   2.

 

 

இதில்   வில்லி யாக   நடி த்து  வருப வர்   தான்   வி ஜே   அர்ச் சனா .   முத லில்   தொலை க்காட் சியில்   வி ஜே  வாக   இருந் து   பின்   ராஜா ராணி   சீரிய ல்   மூலம்   வில்லி    கதாபா த்தி ரத் தில்   நடி க்க   தொடங் கினா ர் .   இந்த   சீரி யலில்   ந டி த்த தன்   மூலம்   மக் கள்  மத் தியில்   பெ ரிய   வர வேற்பு   பெற் றார்.

 

 

பின் னர்   திடீ ரென   சீரிய லில்   இருந் து   விலகி விட் டார்  . அதன் பின்   இவர் பிக்   பாஸ்   நிகழ் ச்சி யில்   தான்   கலந் து   கொள் வார்   என்று   பல ரும்   எதிர் பா ர்த்து   இரு ந்த னர் .   ஆனா ல்   அது வும்   கிடை யாது.   அதனா ல்   ர சிக ர்கள்    அப் செ ட்டில்   இரு ந்து   வந் தனர் .   இந்த  நிலை யில்   த ற்போது   ரசிக ர்களு க்கு   இவர்   அதி ர்ச்சி   கொ டுத்து   இரு க்கி றார்.

 

 

இவர்   வெ ள்ளி   தி ரை யி ல்   புதிய   படத்தி ல்   நடிக் க   இருப் பதா க   தக வல் கள்   வெளி யாகி   இருக் கிற து .  அது வும்    பிர பல   நடிக ர்   அருள் நிதி  படத் தில்   நடி க்க   இரு க்கி றா ர் .   இவ ர்   நடிக் கும்   திரை ப்படங் கள்   வித்தி யாச மான   கதை களத் துடன்   இரு ப்ப தால்   பெரி தும்   மக்க ள்   மத்தி யில்   வரவே ற்பு   பெ ற்று   வருகி றது.

 

 

 

இந்த   நிலை யில்   இவர்   அடுத் ததா க   நடி கருக் கும்   திரைப் படம்   தான்   டி மான்டி   கால னி  2  .  இந்த   பட த் தில்   தான்   இவர்   நடிக் க   அறிமு கமாக   இரு ப்ப தாக   சொ ல்லப்படு கிறது.   படத் தில்   நடிக் க   இருப்ப தால்  தான்   இவர்   சீரிய லில்   இ ருந்து   விலகி   இரு ப்ப தாக   தற் போது   சொல் லப்ப டுகி றது.

 

 

மே லும்   இந்த   படத்தி ல்   இவர்   அருள்   நிதி யின்   தங்கை   கதா பாத்திர த் தில்   நடிக் கிறார்   என்று   தற்போ து   பேச் சுவா ர்த்தை   நட ந்து   வருவ தாக  சொல் லப்படு கிறது .  இந்த   தக வல்   தற் போது   ர  சிகர்க ள்   பெரு ம்   மகிழ் ச்சி யை   கொடுத் து   இருக் கிறது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.