இசை வெளி யீட்டு விழா விற்கு இப் படி தான் வரு வியா.!! விஜ யின் தோ ற்றம் குறித் து விமர்ச னம் செய்த பிரப லம்.!! கோ பத் தில் ரசி கர் கள்.!!

0

பிர பல  நடிக ராக   இருப் பவ ர்   விஜ ய்  .  இவர்   ச மீபத் தில்   நடித் ருக்கும் திரைப் படம்   தான்   வா ரிசு  . இந்த   படத் தை   இயக் குனர்   வம் சி   இயக் கியி ருக்கி றார்.  இந்த  படம்   பொங் கலு க்கு   வெளி யாக   இரு க்கிற து .  இந்த   பட த்தி ன்   இசை     வெளி யீட்டு   விழா   நே ற்று   சன்   டிவி யில்   ஒளிப ரப்பு   செய்ய ப்ப ட்டது.

 

 

இந்த   நிலை யில்   இசை   வெளியீ ட்டு   வி ழாவில்   விஜ யின்   உடை   குறித் தும்   அவ ரது   தோ ற்றம்   குறி த்தும்    பிரப லம்   ஓருவர்   விம ர்சன ம்   செய்தி ருக்கி றார்.  இது தான்   தற் போது   இணை ய த்தில்   வைர லான   ஒன் றாக   பேச ப்ப ட்டு   வரு கிறது.  அவர் தான்   இசை யமைப் பாளரு ம்   தொகு ப்பாள ருமான   ஜேம் ஸ்   வசந் தன்.

 

 

அவர்  கூறி யது    வாரிசு   பட   விழா வை   தொலை க்கா ட்சி யில்   பார்த் தேன்.  அப் போது   விஜய்   பேசிக்   கொண் டிரு ந்தார் .   முதல்   பார் வை யி ல்    அ வரது   தோ ற்றம்   சற்று   மனதை  நெ ருடியது  .  தலை முடி யை   சீர்ப டுத்தி   தாடி யை   நெறி ப்படு த்தி   பிர ம்மா ண்ட   விழா விற் கு   ஏற்ப   உடை   அணி ந்து   இ ருக் க லாம்  .

 

 

எளி மை   என்று   அவர்க ள் நினை த்துக்   கொ ள்ளலா ம் .   நாம் ஒரு   வே லைக்கு   செல்லு ம் போது   அத ற்கே ற்ப   சரியா ன   தோற் றத் துடன்  செ ல்ல   வேண் டும்.  அதே போல த்தான்  ஒரு   விழா விற்கு   வரும் பொழு து   அதற் கான   நேர்த் தியா ன   உடை   அமை ப் புடன்   வர வேண் டும்.

 

 

இவர்க ளை   பெரி ய   ரசி கர்   கூட் டம்   பின் பற்றி   வருகி றது  .  அவர் களு ம்   இதே   போல்   இரு ந்தா ல்   போ தும்   எ ன்ற   தாக் கம்   ஏற் படும்   .  இத்துறை யில்     அவர் கள்   சிறிய   பொ றுப்பு டன்   ந டந்து   கொள் ள   வேண் டும் .   படங் களி ல்   ஆடம் பரமாக   ஆ டைகளை    அணி வி த்து   நிஜ   வா ழ்க்கை யில்   எளிமை யாக   இருக் க   விரும் புகிறீர் கள்.

 

 

ஆ னால்   இது   போன் ற   நிகழ் ச்சிகளு க்கு   இதுபோ ன்று   வருவ தால்   ப லரும்   இது போன்று   இருந் தால்   போது ம்   என்ற   எண் ணி   இரு ந்து   விடு வார்க ள் .   அதனா ல்   பொது   நிகழ் ச்சிக ளுக் கு   ந ன்கு   அல ங்கரித் து   வாருங் கள்  . இதை   இளைஞ ர்களுக் கும்   கற்று க்   கொடு ங்கள்   என    விஜயி ன்   உடை   குறித் து   அவர்  கூறியி ருக்கி றார். 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.