நடி கர் அஜி த்தின் மக ளா இது .!! வள ர்ந்து ஹீரோ யின் போல மாறிட் டாரே.!! புத்தா ண்டு புகைப் படத் தை பார் த்து ஷாக் கான ரசி கர் கள்.!!

0

தமிழ்   சினி மாவின்  பி ரபல   நடிக ர்  அ ஜித்  குமா ர்  . இவர்   சமீ பத் தில்   நடி த்து   முடித் திருக் கும்  திரை ப்ப டம்   தா ன்   துணி வு  .  இந்த   திரை ப்ப டம்   பொ ங்க    லுக்கு   வெளி யாக   இருக் கிற து  .  தற்போ து   இந்த   படத் தின்   டிரை லர்   வெளி  யாகி   மிகப் பெரி ய   சாத னை யை   படைத் திருக்கி றது .

 

 

இத னால்   ரசிகர் கள்   படத்தி ற்கு   பெரி ய   எதிர் பார்ப் பில்   இரு ந்து   வருகி ன் றனர்.  மே லும்   பட த்தி ற் கான   பிரமோ ஷன்   வே லைகள்   மிக வும்   பிரம் மாண் டமாக   நட ந்தது .   மேலு ம்   வெளி நாடுக ளில்   பல விதமா க    பிர மோ ஷன்   செய் யப்பட் டு   வருகி றது .

 

 

அ ஜித்    சோசி யல்    மீடியா க் களில்   இல்லா தவ ர்  .  சமீபத் தில்   தான்   அவ ரது   ம னைவி   ஷாலி னி   கூட   இன் ஸ்டாகி ரா மில்   கண க்கை   தொடங் கி னார்  .  இந்த   நிலை யி ல்   புத்தா ண் டை   முன் னிட்டு   நடிக ர்   அஜித்   குடும் பத் தோடு   எடுத்து க்கொ ண்ட   புகை ப்பட ங்கள்   இணை ய த்தில்   வெளி யாகி    இரு க் கி றது.

 

 

இதி ல்   இவர்   வெளி நாட்டு க்கு   குடு ம்பத் துடன்   சுற்று லா   சென்று   இ ருக் கி றார்.  அப் போது   எடுக்க ப்ப ட்ட   புகைப் படம்   என்று   தெ ரிகிறது  . இதில்   அஜித்து டன்   அவ ரது   மனை வி   ஷா  லினி ,   மகள்   அ னோ ஷ்கா ,   மகன் ஆத் விக்    உள் ளனர்.  தற் போது   இந்த   புகை ப்பட த்தை   பார் த்து  ரசிக ர்கள்    ஷாக் காகி    இருக் கிறார் கள்.

 

 

 

அ தாவது   அஜித் தின்   ம கள்   தற்போ து   அஜி த்தின்   உயரத் திற் கு   மடம டவென   வள ர்ந்து   பார்ப் பத ற்கு   கதாநா யகி   போல்   இருக் கிறா ர்  .  இதை   பார் த்த   ரசிக ர்கள்   பல ரும்   தற்போ து   அடுத் த   கதா நாய கி     தானா   என் பது   போ ல்   கே ட்டு   வருகி ன்றன ர்.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.