துணிவு டிரெய் லரை பார்த் துவி ட்டு கடு மை யாக கலாய் த்த பிர பலம்.!! கோபத் தின் உச்சி க்கே செ ன்ற பட க்குழு.!! யார் தெரி யுமா.??

0

தமிழ்   சினிமா வின்   பிரப ல   நடி கராக   இருப் பவர்   அஜித்  . இவர்   சமீப த்தி ல்   நடி த்து   முடித் த   திரைப் படம்   தான்   துணி வு .  இந்த   படம்   பொங் கலு க்கு   வெளி யாகி   இருக்கி றது .  இந்த   படத் தின்   பிரமோ ஷன்   தற் போது   வெ ளிநா டுகளி ல்   பிரம் மாண் டமா க   ந டந்து   வரு கிறது.

 

 

இந்த   நிலை யில்   படத் தின்   டிரை லர்  நேற் று   வெளி யாகியி ரு ந்தது .  இந்த   பட த்தில்  அஜித்   நெக ட்டிவ்   கதாபா த்திரத் தில்   நடித் திருக் கிறார்  . அதை   தொ டர் ந்து   இந்த   ட்ரை ல ரில்  மஞ்சு   வாரி யர்  ,  சமுத் திர க்கனி    போன் றவர்க ளையு ம்   காட்டியி ருந் தனர்  . அவர்க ளும்   சிறப் பாக   நடித் திருப்ப தாக   தெரி ய   வரு கிறது.

 

 

இந்த   ட்ரெ ய்லர்   தற்போ து   பத்து   மில்லி யன்   பார்வை யாள ர்க ளை   கட ந்து   செ ன்று   கொ ண்டி ருக் கிறது .  இந்த   நிலை யில்   டிரை லர்   வெளி வந்த   நிமி டத்தில்   இரு ந்து   பல ரும்   அது   குறித் து   தங்க ளது   கருத் துக்க ளை   கூறி   வரு கின்ற னர்.  இந்த   நிலை யி ல்   ப்ளூ   சட் டை   மாற ன்   இதை   பார்த் துவிட் டு   பதிவு   ஒன் றை   போ ட்டு   இரு க் கிறார்.

 

 

அவர்   சொன் னது  என்ன வென் றால்   பீ ஸ்ட்   மால் செட்   துணி வு   பேங் க்   செட் எ ன   வின் னர்  படத்தி ன்   வடிவே ல்   ஃ போட் டோ வை   போ ட்டு   அதில்  கலா ய்த்து   உள் ளார்  . மேலு ம்   இந்த   திரைப் படம்   இயக் கு னர்    வினோ த்தை யும்   கலா ய்த்து   அடு த்த   பதி வை   போட் டு   வந்து ள்ளா ர்.

 

 

மேலும்  கடைசி யாக   எங்கே யோ   பார் த்த   மாதிரி   இரு க்கே   என  ஹா லிவுட்   பட மான   இன் சைட்  மேன்   டிரைல ரை   ஷே ர்   செய் துள் ளார் .  2006 ஆம்   ஆண் டு   வெளி வந்த   ஹா லிவுட்   படமா ன   இன் சைட்   மேன்   திரைப்ப டம்   வ ங்கிக்   கொள் ளையை   பின்ன ணி யாக   வை த் து   உரு வானது.

 

 

துணிவு   திரைப் பட மும்   பார் ப்பதற் கு   அதே   மாதிரியா க   இருப் பதாக   அவர்   த ற்போது   கடு மையா ன   விமர் சனத்தை   போ ட்டு   உடை த்தார் .  இதற் க்கு   த க்க   பதி லடி   கொடுக் கும்   வ கையி ல்   படக்கு ழு   பதில்   அளி க்கும்   என்று   தற் போது   அஜித்   ரசிக ர்க ள்   எதிர் பார் த்துக்   கொண் டிரு க்கின் றனர்.

 

 

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.