அசிம் போல என் னால் கேவல மாக விளை யாட முடி யாது.!! அவ னை தான் எல்லா ரும் கண் மூடி த்தன மாக நம்பு கிறா ர்கள்.!! அசி மை வெளு த்து வாங் கிய முன்னா ள் பிக் பாஸ் போ ட்டி யாளர்.!!

0

விஜய்   டிவி யில்   பிக் பாஸ்   நிக ழ்ச்சி   தொட ங்கி   தற் போது 80   நாட் களை   கடந்து விட்டது  .  கிட்ட த்த ட்ட   இறுதி   கட்டத் தை   எட்டி விட்ட து  . இந்த   நிலை யில்   இ ந் த   வாரம்   குடும் பத்தி னர்   வந்து   எபிசோ டுகள்   எமோ ஷ னல்   ஆக   முடி ந்தது.  தற் போது   ஒன் பது   போட் டியா ளர்க ள்   வீட்டுக் குள்   இருக்கி  ன்ற னர்.

 

 

இந்த   நிலை யில்   வெளியே றிய   இந்த   சீச னின்  முன் னாள்  போட் டியா ளர்   ஓரு வர்   தற் போது   போட்டியா ளரா க   இருக்கு ம்   அசி மை   பற்றி ஒரு   கருத் தை   வெளிப் படை யாக   கூறி யிருக் கிறா ர் .   இந்த   சீசனி ல்   அதிக   விம ர்சனங் களை   சந்தி த்த   போ ட்டி யாளர்   அசீம்  தான்  .  மற்றவ ர்க ளை   கொஞ் சம்   கூட   மதிக் காமல்   இருக் கி றார்.

 

 

தேவை யில் லாத   சர்ச் சை   செய்து  வரு வார்  .    சகப்   போட் டியாள ர்க ளை   டிரி கர்  செ ய்து   கோப மா க   பேசுவது ம்   அடுத் தவர் களை   தரை குறை வாக   பேசு வதும்   அசீ மின்   வேலை யாக   இரு ந்து   வருகிற து  .  மேலு ம்    ப ல முறை   விக் ரம் இடம்   தரை க்கு றைவா க   வாக்கு வாத ம்   செய் து   கமல்  முன்    அவமா னப்பட் டு   இருக் கிறார்.

 

 

இந்த   நிலை யில்   இந்த   சீச னில்  இ ருந்து   வெளி யேறி யவர்   தான்   விஜே  ம கேஸ் வரி  .  இவர்   நிகழ் ச்சி யின்   ஆரம்ப த்திலே யே   வெளி யே ற்றப் பட்டு   ஆ னால்   இவர்   இருந் திருந் தால்   நி கழ்ச்சி    சிறப் பா க   இருந்தி ருக் கும் .   இந்த   நிலை யில்   இவர்   ச மீபத் தில்   அசிம்   போல   மற்றவ ர்க ளை   கேவ லமாக   பேசி னால்  தான்   ச ர்வே   பண் ண   முடியுமா? 

 

 

அப் படி  தான்  தொடர் ந்து   விளை யாட   முடியு ம்   என்றா ல்   நான்   வெளி யே   வந் ததை   எனக் கு   சிறப்பு  தான்  .   மோச மான   மனநி லையி ல்   விளை யா டும்   அசீ மை   எப் படி  தான்   சிலர்    சப் போர்ட்   செய் கி றார்கள்   என்று  தெ ரியவி ல்லை.   இப் படி   வெளிப்ப டை யாக   விமர்ச னம்   செய்தி ருக்கி றார்  .  இத ற்கு   பல ரும்    தங் களது   ஆ தர வுகளை   கொடு த்து   வருகி ன்ற னர்.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.