பிர பல தமிழ் நடி கை கோபி கா வின் மக ளா இது.!! கோ பிகாவு க்கு இவ்வ ளவு பெ ரிய மக ளா.!! வெளி யான புகைப் படத் தை பார் த்து வாயை பிள க்கும் ரசி கர் கள்.!!

0

இயக் குனர்   சேர ன்  இயக் கத் தில்   வெளி யாகி  மிகப் பெரிய   வெ ற்றி யடை ந்த   திரைப் படம்   தான்   ஆட்டோ கி ராப்  .  இந்த   படத்தி ல்   நடித் த தன்   மூலம்   தமிழ்   சினிமா வில்   பிரப லம டைந் தவர்   தான்   நடி கை   கோ பிகா .   இவர்   2002   ஆம்   ஆண்டு   கதா நாய கியா க   தனது   பயண த்தை    தொடங் கி னார்.

 

 

தமிழ்   மட்டு மின்றி   மலையா ளம் ,   தெலுங் கு  எ ன   30க் கும்   மேற் பட்ட   படங் களில்   நடி த்து   பிரப லம்   அ டைந் தார் .   தமிழி ல்   இவர்   நடி த்த   ஆ ட்டோகி ராப்,    தொ ட்டி  ஜெ யா   திரை ப்ப டங்கள்   மிகப் பெ ரிய    வெற்றி  யை   கொடு த்த து .  இதன்   மூலம்   தமி ழ்   சினிமா வில்  பிரப ல   நடி கை யாக    வலம்   வந்து   கொ ண்டிரு ந்தார். 

 

 

உச்ச  நடிகர் ளு க்கு  ஜோடி   சேராத தால்   அதன்   பின்   சரியா ன   வாய் ப்புகள்  அமை யாமல்   போ னது .  2008 ஆம்   ஆ ண்டு   அகி லேஷ்   என்பவ ரை   திரு மணம்   செய் து   கொண் டவர்  .  அதன் பின்பு   சினி மாவி ல்   நடிக்கா மல்   ஒது க்கி   ஆஸ்தி ரேலியா வில்   செ ட்டில்   ஆகிவி ட் டார்.

 

 

அதன் பின்   இவர்   தனது  சமூக   வலைதள த்தி ல்   அடி க்கடி   புகை ப்பட ங்களை   வெளி யிட்ட   வண் ணம்   இரு ந்து   வந்திரு க்கி றார் .  இந்த   நிலை யில்   சமீ பத்தி ல்    தனது   ம கள்   மற்று ம்  மகனு டன்   இருக் கும்   வெளி யிட் டார்.   அது   இணை ய த்தில்   வைர லாகி   கொண் டிருக் கிற து.

 

 

குடு ம்பத் துடன்   இவர்    புகை ப்படத் தை   வெளியி ட்டா ர்  .  அதில்   இ வரது   மக ளைப்   பார் த்த   பல   ரசிக ர்கள்   கோபி காவி ற்கு   இவ்வ ளவு   பெரி ய   மக ளா  என   தற் போது   கே ட்டு   வரு கின்ற னர்  . இந்த   புகைப் படம்   தற் போது   இணை யத் தில்   வைர லாகி  கொண் டிருக் கிற து.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.