திரும ணம் ஆகி 2 மாத த்தில் கர்ப் பத் தை அறி வித்த பிர பல தமிழ் நடி கை.!! வெளி யான வீடியோ வை பார் த்து வாழ் த்து கூ றும் ரசிக ர்கள்.!! இந்த நடி கை தெரி யுமா.??

0

முனி யாண்டி   வில ங்கியல்   மூன் றாம்   ஆண்டு   பட த்தி ன்   மூலம்   தமிழ்   சினிமா வுக்கு   கதாநா யகி யாக   அறிமுக மான வர்  தான்   பூர் ணா .   கேர ளாவை   சேர் ந்த   இவர்  தமிழ்   ,  மலை யாளம்  மற் றும்   தெலு ங்கு   சினிமா க்களி ல்   அதிக   கவ னம்   செலு த்தி   வந்தா ர்.

 

 

தமி ழில்  ஒரு சில   திரைப் படங்க ளை   நடித்தி ருந்தா லும்     மலை யாள ம்   மற் றும்   தெலு ங்கு   சி னி மாவில்   அதிக   திரை ப்படங் களி ல்   நடித்தி ருக்கி றா ர்.   ஒரு   கட்டத் திற்கு   பின்   ஹீ ரோயின்   வா ய்ப்பு   அமை யாததா ல்   குண சி த்திர  கதா பாத்தி ரங் களி ல்   சில   திரை ப்படங் க ளி ல்   நடி  த்து   வந் தார்.

 

 

சமீப த்தில்   இவரு க்கு   துபா யில்   திரும ணம்   நடந் தது   என்று   தக வல்   வெளி யாகி  இணை ய த்தில்   வைர ல்   ஆன து  . இவர்   கட ந் த   அக்டோ பர்   மா தம்   துபாய்   சார் ந்த   தொழில தி பர்   ஆ சிப்  அலி  என்பவ ரை   தி ரும ணம்   செய் து   கொண் டார்.  திரும ணத்திற் கு   சில   மாதங் களு க்கு   முன் பே   அவர்க ள்   நிச்சய தார்த் தம்   நடந் தது.

 

 

ஆனா ல்   திரும ணத்திற் காக   இவர்   யாரை யும்   அழைக் காம ல்   துபா யில்   திரு மணம்   செய் து   கொண் டார் .  அதன்  பிறகு      புகை ப்பட த்தை   வெளி யிட் ட   பின்பு   தான்   அவரு க்கு   திருமண ம்   முடி ந்ததா  என்று    செய் தி   பலரு க்கும்    தெரி ந்தது.  அதன் பின்  இவர்   கேர ளாவு க்கு   வந்து   பட ங் களை    நடி க்க   தொட ங்கு வேன்   என்று   கூறி யிருந் தார்.

 

 

இந்த   நிலையி ல்   தற் போது    திரு மணமா கி   இரண் டு   மாதங் கள்   மட் டுமே   பூர் ணா   தான்  கர்ப் ப மாக   இருப் பதா க   அறிவி த்திருக் கிறா ர்  . அந்த   வீடியோ வை அவ ரே    இணைய த்தி ல்   வெளி யிட் டு   இருக் கி றார்.   தற் போது   பல ரும்   அவ ருக்கு   வாழ் த்துக ளையு ம்   கூறி   வ ருகி ன்ற னர்.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.