பத்தி ரிக் கை யாளர் கேட்ட அந்த ஒரு கே ள்வி.!! அதே இடத் தில் கதறி அழுத பிரப ல நடி கை.!! என்ன கார ணம் தெரி யுமா.??

0

சின்ன த்திரை   சீரி யல்    மூலம்   பிரபல மான   நடி கை   தான்   தர் ஷா   குப் தா .  விஜய்   டிவி யில்   குக் வித்   கோ மாளி   என    நிகழ்ச் சி  யில்   இவர்   போட்டி யாள ராக   இருந் து   பிரப லமடை ந் தா ர் .  மே லும்  இவர்   படங் களி ல்     நடித்தி ருக் கிறார்.  ஓ மை  கோ ஸ்ட்    படத் திலும்   இவர்   முக்கி ய   கதா பாத் திரத் தில்   நடிக் கிறார்.

 

 

இந்த   பட த்தில்   சன் னி   லியோ ன்  ,  சதீஷ் ,  ஜி பி  முத் து   போ ன்ற    பிரப லங்க ள்   நடித் திரு க்கின் ற னர்  .  இந்த   படத் தின்   பிரமோ ஷன்   நிகழ் ச்சியி ல்   கலந் து   கொ ண்ட    தர்ஷா  செய் தியா ளர்கள்   கேள் வி  களு க்கு   சுவா ரசிய மாக   பதில்   அளித்  திரு க்கி றார்  .  கிறிஸ் தும ஸ்   நாள்   அன்று   கவர் ச்சி   பு கைப்பட ங்கள்   தேவை யா    என   கே ள்வி   கேட் டு   இருந் தார்.

 

 

அ தற்கு   பதில்   அளி த்த   அவர்    கிறிஸ் மஸ்   தி னம்   என் பதால்   போட் டோ ஷூட்   நட த்தி   இரு ந்தேன்  .  அதி ல்   க வ ர்ச்சி   எல் லாம்   இருப் பதாக   என க்கு   தெரி யவில் லை  .  மே லும்   சதீ ஸ்  அவர்க ள்   உடன்   பிரச்ச னை   பற்றியு ம்   கேள்வி கள்   எ ழுப்ப ப்பட் டது.   அத ற்கு   உடை யை   பற்றி   அவர்   கிண் டல்   அடித் து   பே சி   இருந் தார்.

 

 

அதன் பின்  ஒரு   பத்திரி க்கை யாளர்   சினிமா வி ல்   உங்க ளுக்கு   முதிர் ச்சி   என்  பது   இல்லை  .   அத னால்   தான்   அடிக் கடி   கோபப்ப டுகிறீ ர்க ளா   என்ற   கேள்வி யை   எழுப் பினா ர்  .  இ தை   சற்று ம்   எதிர்பா ராத   அவர் நான்   யாரிட மும்   கோப ப்பட்டது   இல் லை   உங்க ளுக்கு   ஏன்   அப்ப டி    தோன் றுகிறது.

 

 

நீங் கள்   சொல் லி  தான்   இப்ப டி   ஒரு   விஷ யம்   இருக்கி றது   எனக் கு   தெரி கிறது.  என் னை   தவ றாக   மக்க ளிடத் தில்   காண் பிக்க   வேண் டாம்   .  நான்   கோபப் படுவதா கவும்   எதி ராக   இருப் பதாக வும்   பொய் யான   செய்தி களை   பர ப்ப   வேண் டாம்   என்று   கூ றியிரு க்கி றார் .

 

 

உடனே   பேசிக் கொண் டு   இருக் கும் போதே   திடீ ரெ  ன   கதறி   அழு தார் .   இத னால்   பதறி ப்போ ன   செய்தி யாளர் கள்   அவ ரை   ச மாதா னப் படுத்தி னார் .   அவர்   அழுத   இந்த   செய்தி    தான்   தற் போது   சோசி யல்   மீடியா வில்     வைர லாக   பேசப் பட்டு   வருகி றது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.