தோல் வியை ஏற் றுக் கொ ள்ள முடியா மல் பிர பல நடி கை செ ய்த மட்ட மான வே லை.!! எல் லா சூழ்ச் சியும் தெரி யும் போல.!! பெ யரை கெ டுத்து க்கொ ள்ளும் பிர பல நடி கை.!!

0

தமிழ்   சினி மாவி ன்   பிர பல   நடி கை   நயன்தா ரா .  இவர்   தெ ன்னி ந்திய   சினி மாவில்   லே டி   சூப் பர்   ஸ் டார்   ஆக   இருந் து   வருகி றார்  . மேலும்   தெ ன்னி ந்திய   சினி மாவில்   அதி க   சம் பளம்   வாங் கும்   நடிகை யும்   இவர் தான் .  நயன் தாராவு க்கு   மட் டுமே   நடிக ர்களு க்கு   இணை யான   தியேட் டர்   ரெஸ்பா ன்ஸ்   இரு ந்திரு க்கிறது.

 

 

மற்ற   வளர் ந்து   வரும்   நடிகை கள்   கூட   ச மூகங்க ளில்  பல   ஆர்ப் பாட்ட ங்கள்   செ ய்யும்   நிலை யில்   இவர்   தற் போது   உயர த்தில்   இருந்தா லும்   எந்த ஒரு   ஆர்ப் பாட் டமும்   இல்லா மல்   இரு ந்து   வரு கிறார் .  இந்த   நி லையில்   கட ந்த   ஜூ ன்   மா தம்  விக் னேஷ்   சிவ னை   காதலி த்து   திரும ணம்   செ ய்து   கொண் டார்.

 

 

இந்த   நிலை யில்   நயன் தாரா   சமீப த்தில்   நடித் து   வெளி யான   திரை ப்பட ம்   தான்   கனெ க்ட்  . இந்த   படத் தை   இவ ரே   தயா ரித்து    இரு ந்தார் .  இவ ரது   திரும ணத்தி ற்கு   பின்    வெ ளியா கும்    முதல்   திரை ப் படம்   இது  .  ஆனா ல்   பெரி ய   எதிர்பா ர்ப் புடன்   வெளி யான    திரை ப்ப டம்   கலவை யான   விம ர்ச னங்க ளை   பெ ற்று   இரு ந்தது.

 

 

படம்   பார்ப்பத ற்கு   சுமா ராகத்தா ன்   இரு ந்தது .   இந்த   நிலை யில்   நய ன்தாரா   திரை ப்ப டத்தை   மிகப் பெரிய   வெற் றி   பட மாக    மாற் றியத ற்கு   நன்றி   என்று   நேற் று  ஒரு   அ றிக் கை யை   வெளியி ட்டி  ருந்தா ர்  .   படம்   தோ ல்வி   என   தெரிந் தும்   இப்ப டி   தை ரிய மாக   அறி க்கை யை   வெளி யிடு கிறார்   நய ன் தாரா.

 

 

இப் படி   கெத்தா க   பேசி   மற் றவர்   வா யை   அடை க்கும்   திற மை   இருப் ப தால்   தான்   இவர்   தற் போது   லேடீ   சூப்  பர்   ஸ் டார்   ஆக   இரு க்கி றார்  போல   என   த ற்போது   பலரு ம்   பேசி   வருகி றார் கள் .  மற்ற   நிறு வனங் கள்   கீ ழ்   பணியா ற்றும்     போது   விழாக் களி ல்   கல ந்து   கொள் ளாம ல்    சொ ந்த   தயா ரிப்பு   என் றவு டன்   பிரமோ சன ங்களி ல்   கலந்து   கொ ண்டார்.

 

 

தற் போது   தோ ல்வி   பட த்தை   வெற்றி  என   அறிக் கையா கவே   வெ ளியி டுகி றார்.  இதெ ல்லாம்   மட்ட மான   செய ல்   இல்லை யா   என   தற் போது   ரசிக ர்க ளை   கேள் வி   எழுப் ப   தொ டங்கி விட்டன ர்  . மேலு ம்  ஒரு   தோல்வி யை   கூட  ஏற்றுக் கொள்ள   மன ம்   இல் லை யா   என்ப து   போ தும்   தற் போது  வ ரை   இணை யத் தில்   பல ரும்   கே ள்வி   எழு ப்பி   வரு கிறார் கள்.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.