நடி கர் வி ஜயை நம் ப வை த்து ஏமாற் றிய பிர பலம்.!! அடு த்த சர்ச் சை க்கு அஸ்தி வாரம் போ ட்ட நபர்.!! பண த்திற் காக போ ட்ட இரட் டை வே ஷம்.!!

0

தள பதி   விஜய்   நடி த்திரு க்கும்   திரைப் படம்   தான்   வாரிசு .  இந்த   படம்   பொ ங்கலு க்கு   வெ ளியாக   இருக்கிற து  .  இந்த   பட த்தை   தயா ரித்து   தமிழ்   சினிமா விற்கு   வந் தவர்   தான்   தில் ராஜு  . இவர்   தெலு ங்கு   சினி மாவி ன்   பிரப ல   தயாரி ப்பா ளர்   .     வம்சி   இய க் கும்   இந்த   படத் தை   இவர்    தயாரி த்தி ருக் கிறார்.

 

 

இந்த   பட த்தின்   டிரை லர்   புத்தா ண்டு    அன்று  வெளி யாக   இருக்கி றது  . அத  னால்   ரசிக ர்கள்   பெரி ய    எதிர்பா ர்ப் பில்   இரு ந்து   வரு கின்ற னர் .   இந்த   நிலை யில்   தயா ரிப்பா ளர்   ராஜு   தமிழ கத்தி ல்   விஜய் தான்   நம் பர்   ஒன்   என்ற   சர்ச் சை   ஒன் றை   கிள ப்பி   இருந் தார்.

 

 

அதா வது   தியேட் டர்   குறை வாக   கொ டுத்தி ருந்த   பிரச் சினை யில்   விஜய் தான் நம் பர்  ஒன்  என்ற  ஒரு   கருத் தை   கூறி   ரசிக ர்கள்   மத்தி யில்   பெரு ம்   பரபர ப் பை   ஏற்ப டுத்தி   சர்ச் சை யில்   சிக் கி   இருந் தா ர் .   அத ற்கு   பல   மேடையி ல்     விள க்கம் கொ டுத்து   வந் தார். இந்த   நிலை யில்   இவர்     விஜ ய்க்கு   அடுத் தப டி  தான்    அஜித்  என்று   கூறி   இருந் தார்.

 

 

 தற் போது   ஆந் திரா வில்   சில   பகுதி களில்   துணிவு   திரை ப்ப டத்தை   வெளி யிட   இருக்கி றார்  . இது   ர சிகர் களு க்கு   பெரும்   அதிர்ச் சியை   கொடுத் திருக் கிற து.  அதா வ து   விஜய் க்கு   ஆதரவா க   செய் வது   எல் லாம்   செய்து விட்டு   தற்போ து   சத்த மே   இல்லா மல்   துணிவு    படத் தை   வெளி  யிட    இரு க்கி றார்.

 

 

 இத ன்   மூலம்   நீங் கள்   பணம்   சம்பாதி க்க   ரசிக ர்கள்   தான்   முட் டாளா   என  பல ரும்   கே ள்வி   எழு ப்பி   வருகி றார் கள் .   அதன் பின்   இவர்   தமி ழகத் தில்   சில   இடங் களை   உதய  நிதி க்கு   கொ டுத்  து   விட்டா ர்  . அதன் பின்   அத ற்கு   மா றாக    துணிவு    படத் தை   தெலு ங்கில்   பல   இடங் களில்   வெளி யிடுகி றார் .

 

 

இ தனால்   இவர் கள்   பிசின ஸில்   பேச்சு வார்த் தை   நட த்தி   த ற்போது   சமூக மாக   முடி த்து   இருக் கின் றனர்  . அத னால்   ரசிகர் கள்   தான்   முட் டாளா   என்று   தற் போது   பல ரும்   கேட் கின் றன ர்  .   விஜய்  அஜித்   ரசிக ர்களி டையே    ச ண்டை யை   உருவா க்கி    சம் பாதிக் க   ப் ளான்   செய் கிறா ர் கள்   என்று   தற்போ து   பேச்சு   அடிப டுகிற து .

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.