ரொ ம்ப அசி ங்க அசிங் கமா பேசு றா ங்க.!! என் னால இதை ஏத் துக் கவே முடி யல.!! என்ன வேணா பேச லாமா.!! மன முடை ந்து பே சிய பிர பல நடி கர்.!! கா ரணம் என்ன தெரி யுமா.??

0

தமிழ்   சினிமா வின்   பிரப ல   கா மெடி   நடிக ராக   இருந் தவர்   வ  டிவேலு .  இவரு க்கு  என   தற் போதும்    மிகப் பெரிய    ரசி கர்   கூட் ட ம்   இரு ந்து   வருகி றது  . இந்த   நிலை யில்   இவர் சில   கார ணங்க ளால்   சினி மாவை   விட்டு   விலகி   இருந் தார்.  தற் போது   சில   வருடங்க ளுக்கு   பிறகு   மீண்டு ம்   ப ல   படங்களி ல்   நடிக் க   தொட ங்கி    இ ருக்  கிறார்.

 

 

அத ன்படி   முத லில்   நாய் சேகர்   ரிட் டன்ஸ்   என்ற   திரை ப்பட த்தி ல்   கதாநாய கனா க   நடி த்தார்  .  மேலும்   சந்தி ரமுகி  2   போ ன்ற   திரைப் படங் களில்   கா மெடி   கதா பாத்தி ரத்தி லும்   நடித் தார் .   இ ந்த   நிலை யில்   நாய்   சேகர்   ரிட்ட ன்ஸ்   திரை ப்படம்   பெரி ய   எதிர்பா ர்ப் பின்   மத்தியி ல்   வெளியா னது.

 

 

ஆனா ல்   பட ம்   எதிர் பார்ப்பை    பூர் த்தி   செய் யாமல்    மி கப்பெ ரிய   தோ ல்வி   படமா க வே   அமை ந் தது .   படத் தில்   வடி வேலு   கா மெடி   ஒன் றுகூட   ரசிகர்க ளை   சிரி க்க   வைக் கவில் லை   என வும்   அத னால்   படம்   நன்றா க   இல் லை    என வும்   பல ரும்   கூறி   வந்த னர் .  அத னால்   படம்   தோல் வி யை   மட்டு மே   கொ டுத்தது .

 

 

இந்த   நிலை யில்   வடி வேலு   ஒரு   பேட்டி யில்    இது பற்றி   வெ ளிப்ப டையாக   பேசி   இருக் கிறார்  . அதா வது   அவர்   சொ ன்னது   நாய்  சேக ர்   பட   தோல் விக்கு   இ  வர்கள்   தா ன்   கார ணம்   எ  ன்று   பேசி   இருக் கி றார்.   அதா வது   யார்  வேண்டு மா னாலும்   என்ன   வே ண்டுமா னா லும்   பேசலா ம்  .  திறந் த   வெளி   கக்கூ ஸ்   போல்   ஆகிவி ட்டது.

 

 

இத ற்கு   அரசு  ஒரு   முடிவு   கட்ட   வேண்டு ம்  .  அசி ங்க   அசிங் கமா   பேசு றாங்க   தயாரிப் பாளர்   பாதி க்கப்ப டுகிறா ர்  .  படத்தை யும்   அப்படி  த்தா ன்   சொ ன்னாங்க   மக்க ள்   வதந்தி யெல் லாம்   நம் பக்   கூ டா து   என் னா ல  முடிய ல   எ ன   வடி வேலு   ஆக்ரோஷ மாக     தெரிவி த்துள் ளார்.

 

 

இதன்   மூல மாக   வேண் டு மென்றே   படத் தை   தோ ல்வி   பட மாக   மாற்றி யிருக்கி றார்கள்   எ ன்று    சொல் லி   வ ருகி றார் .   ஆனால்   படம்   உண் மையி லேயே   ந  ன்றாக   இல் லை   எ ன் பது தான்   உண் மை  .  ஆனா ல்   தோல்வி யை   மறை க்க   வடிவே லு   இதுபோ ன்று   பேசி க்   கொண்டி ருக் கிறார் .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.