இ னி இவ ரை வச்சு படம் பண்ண முடி யாது.!! பிர பல நடிக ரை ஒது க்கும் தயா ரிப்பா ள ர்கள்.!! மார்க் கெட் இரு ந்தும் ஒது க்க கார ணம் என்ன தெரி யுமா.?

0

தமிழ்   சினிமா வின்   பிரப ல   நடிக ரா க   இரு ப்பவ ர்   விஜ ய்   சேது பதி  . அனை த்து   தரப்பு   ரசிக ர்களா லும்   ர சிக் கப் படும்   ஒரு  நடிக ர்   இவ ர்  .  இவரு டைய   படம்   என்றா லே   மிக வும்   எதா ர்த்தமா க   இருக் கும்   என் று   இவ ரு க்கென   ஒரு   ர சிகர்   கூ ட்டம்   இ ருந்து   வரு கிறது  . ஆ னால்   அந்த   காலம்   எல்லா ம்    மாறி விட்ட து.

 

 

சமீப   கால மாக   இவர்   நடி ப்பில்   வெளியா கு ம்   படங் கள்   பெரி தும்   வரவே ற்பு   பெறு வதி ல்லை .         எதார் த்தமா ன   கதை க்கள மும்   தற் போது   அமை வது   கிடை யாது .   அத னால்   இவர்   ஹீரோவா க   நடி க்கும்   படங்க ள்   ஓடு வது   கிடை யாது.  ஆ னால்   இவர்   வில்ல னாக   நடிக் கும்   படங்க ள்   பெரி ய   வரவே ற்பு   பெறுகி றது.

 

 

இத னால்  இவ ரை   வைத் து   படம்   தயா ரிக்கு ம்   த  யாரிப் பாள ர்க ள்   பெரு மளவு   நஷ்ட த்தை   சந் தித்து   வரு கின்ற னர் .  அதனா ல்   இவர்   தற்போ து   ஹீரோ வாக   நடிக்கி றார்   என் றால்   பட த்தை   தயா ரிக்க   தயாரி ப்பாள ர்கள்   சற்று   யோச னை   செய்து   வருகி றார் கள்.

 

 

வில்ல னாக   நடிக்கு ம்   படங் கள்   வெற்றி   பெறு வதால்   விஜய்   சேது பதி   வி ல்லன்  என் றால்   தயாரி ப்பாளர் கள்   த  யா ரிக்க   த யா ராக   இருக் கிறார் களாம்.   இவர்   விக் ரம்  பட த்தில்   நடி த்த   சந்த  னம்   கதா பாத்தி ரம்   மிகப்பெ ரிய   வெற் றியை   கொடு த்த து  . மா ஸ்டர்   பட த்தில்     பவா னி    சிறப் பாக   இ ருந் தது.

 

 

அதனா லே   இவ ரை   தேடி  தற்  போது   வில் லன்   மட்டு மே  வரு கிற தாம்.  அதே போன்ற   சமய த்தில்   தற் போ து   இவ ர்   ஹீரோ வாக   நடித் தால்   தயா ரிப்பாள ர்கள்   தலை யில்   து ண்டு   போ டும்   அளவி ற் கு   நஷ்ட த்தை   சந்திக் கின்ற னர்.   அதனால்   இவரை  ஹீரோ வாக   வை த்து   படம்   இய க்க   தற் போது     யோ சித்து   வருகி றா ர்கள்.

 

 

இவர்   இனி மேல்   வில்ல னாக   நடி க்க   முடிவு   செய் து   வில்ல னாக   மட்டு மே   நடிப் பார்   என்று   சொல்ல ப்படு கிறது .  வில்ல னாக   நடித் து    ஹீரோ வாக   மாறி ய   நடிகர் கள்   மத் தியில்   ஹீரோ வாக   நடி த்து   வில்ல னாக   மா றிய   ந டிகர்   இவ ர்தான்  .  இவரு க்கு   இந்த   நிலை மையா என    தற் போது   ரசிகர்க ள்   ஷாக் ஆகி  இரு கிறா ர்கள்.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.