நோ யால் பா திக் கப் பட்டு சிகி ச்சைக் காக வெளி நாடு செ ன்ற சம ந்தா.!! பல மாத ங்க ளுக்கு பின்பு முதன் முறை யாக முகத் தை காட்டி வெளி யிட்ட புகை ப் படம்.!!

0

தமிழ்   சினி மாவி ன்   முன் னணி   நடி கையா க   இருப் பவர்   நடி கை   சமந் தா.  தென் னிந்தி ய   சினி மாவில்   நய ன்தா ரா  அடு த்தப் படி யாக   அதிக   சம்ப ளம்   வாங் கும்   நடி கை   இவர் தான்  . தற் போது    ஹி ந்தி   திரைப் படங் களி லும்   முக் கிய   கதாபா த்திர த்தில்   ந டிக்க   கமிட் டா கி   இருந் தார்.

 

 

சில   ப டங் களில்   நடித் தும்   வந் தார்  . இந்த   நிலை யில்   இவர்   மயோ சிட் டிஸ்    அரி யவகை   நோ யால்   பாதி க்கப்ப ட்டார்  .  அதற் காக   சிகிச் சை யி ல்   இரு ந்து   வந் தார்.   அத னை   அவரே  அதி காரப்பூ ர்வ மாக   அறி வித் தார் .   இந்த   நிலை யில்   தற் போது  பல   மாதங் க ளாக   அந்த   நோயி னால்   இவர்    அவதி ப்ப ட்டு   வந் தார்.

 

 

அதனா ல்   பல   வகை யிலு ம்   சிகிச் சை  பெ ற்று   வருவ தாக வும்   ப ல முறை   அவரே   கூறி  இரு க்கி றார்  . இவர்   நடி ப்பில்   யசோ தா   எ ன்ற   திரைப் படம்   வெளி யாகி   இரு ந் தது .  அந்த  பட மும்   நல்ல   வர வேற் பு   பெற்ற து  . அந்த படம்   பிரமோ ஷன்க ளில்  சமந்தா    சிகி ச்சை யில்   இரு க்கும்   போ து   கல ந் து   கொ ண்டார்.

 

 

அப் போது   உடல்   எடை   குறை ந்து   பார் ப்பத ற்கு   மிகவு ம்   பரி தாப மாக   இருந் தார்  . இதை   பார் த்து   ரசிகர் கள்   பல ரும்   அதி ர்ச்சி யாகி   விட் டனர்  . ஆனா ல்   அதை   தொ டர்ந் தும்   அதில்  அவர்   கண் ணீர்   மல்க   பல  விஷ யங் களை   பதிவு  செ ய்து  இருந்  தார்  .  அதை   தொ டர்ந் து     சிகிச் சை க்காக   வெளி நாடு களுக் கு   சென் று    இரு ந் தார்.

 

 

அவ ரும்   பெரி ய   அள வில்  சிகி ச்சை   பெ ற்று   வந் தா ர் .  ஆனா ல்   அவர்   அந்த   சமயத் தில்   தனது   முகம்   தெரியு ம் படி   எந்த   புகைப் பட த் தையும்   பதிவி டவில்லை  . இந்த   நிலை யில்   தற் போது   புத்தா ண்டு   வாழ் த்து   தெரி வித்து   தன்னு டைய   சமீப த்தி ய   புகை ப்ப டம்   ஒன்றை   அவர்     பதிவு   செய் திரு க்கி றார்..

 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Samantha (@samantharuthprabhuoffl)

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.