நடி கர் விஜய் த னது ம னைவி சங்கீதா வை பிரி ந்து வாழ் கிறா ரா? பெ ற்றோ ர்களை தொட ர்ந்து மனை வியுமா.!! அதனா ல் தான் ஆடி யோ லான்ச் சு க்கு வரவி ல் லையா.!! விவா கர த்தா.?

0

தமிழ்   சினி மாவின்   பிரப ல   நடிக ராக   இருப் பவர்   விஜய் .  இவர்   தற் போது   சோசி யல்   மீடி யா க்கள்   வந்த   பி றகு   தற் போது   உச் ச   நடிக ராக   மாறி   இரு க்கி றார்.  இணை யத்தில்   இவ ருக்கு  பல   ரசி கர் கள்   இரு ந்து   வந்த னர்  .  இ வரை   பற் றிய   ஒ ரு  செ ய்தி   வந் தால்   கூட   அது   மிக ப்பெ ரிய     டிரெ ன்ட்   ஆன   ஒன் றாக   மாறி விடு கிறது.

 

 

இந்த   நிலை யில்   சமீப த்தி ல்      வாரிசு   திரைப் படத் தின்   இசை   வெளி யீட்டு   விழா   நடை பெ ற்றது .   இதில்   இ வர்   தனது   தாய்   தந்தை யை   கவனி க்கவில் லை  எ ன்றும்   அத னால்   அவர்க ள்   மனவரு த்தம்   அ டைந் தார்க ள்   என்று ம்   பல   செய் திகள்   வெ ளிவந் தது .

 

 

இவர்  பல   வருட ங்க ளாக   பெ ற்றோ ர்களு டன்   கரு த்து   வேறு பாட்டி ல்   இரு ந்து   வந்தி ருக் கிறார் . அத னால்   அவர் களை   சரி வர   க வனி ப்பதில் லை.  இந்த   நிலை யில்   ந டிகர்   விஜய்   தனது   மனை வியை   விட்டு   பிரிந்  து    வா ழ்ந்து   வருகி றார்   என்ற   செ ய்தி   தற் போ து   வெளி வந் திருக்கி றது.

 

 

அதா வது   அ வரது   மனை வி   சங் கீதா   லண்ட னில்    இ ருப்ப தா கவும்   இவர் தான்   இங்கு   இருப்ப தாக வும்   சொல் லப்ப டுகி றது  . அதா வது   பெரும் பாலு ம்   விஜய் இது  போ ன்ற   ஆடி யோ   லா ன்ச்   அல்ல து   பொது   விழாக் களில்   கல ந்து   கொள் ளும் போது   தனது   மனை வியுட ன்   தான்   கல ந்து    கொள் வார்.

 

 

ஆனா ல்   அட்லி  பிரி யா   சீமந் த   நிகழ்ச் சியி லும்     தனி யாகத் தான்   கல ந்து   கொ ண்டார்.    இசை   வெளியீ ட்டு   விழா விலும்   அவர்   தனி யாகத்தா ன்   இருந் தார்.  எங் குமே   மனை வியை   அழை த்  து   வரவி ல்லை .  அத ற்கு   கார ணம்   அவர்   லண் டனில்    இருப் பதா  க    சொல் லப்ப டு கிறது.

 

 

இத னால்   அவர்க ளு க்குள்   பிரச்ச னை   ஏற்ப ட் டு   நான்  அவர்   அங்கு   இருக் கி றார்   என் று   தற் போது   தகவ ல்   வெளி யா கி   இரு க்கி றது.   இது தான்   காரண ம்   எ ன்று   பிரப லம்   ஒரு வர்   பே ட்டி   ஒன் றில்   கூ றியது   தற்போ து   வைர லாகி   கொண் டிருக் கிறது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.