என் னது என் படத் தில் சிவ கார் த்திகே யனா.!! அதுக் கெல் லாம் வா ய்ப்பே கிடை யாது.!! வெளிப் படை யாக சொ ன்ன பிர பலம்.!! என்ன கார ணம் தெரி யுமா.?

0

தமிழ்   சினி மாவி ன்   பிர பல   நடி கர்   சிவகா ர்த் தி கேயன் .  இவர்   நடி ப்பில்   கடைசி யாக   வெளி யான   பிரி ண்ஸ்   படம்   சுமா ரான   வெற்றி யை   பெ ற்றது .  மேலு ம்   இவர்   தற் போது  மாவீ ரன்   படத் தில்   பிசி யாக   இரு ந்து   வருகி றார்.  இவர்   சின்ன த்திரை யில்   இரு ந்து   வெள் ளித்தி ரைக் கு   வந்த வர்.

 

 

குறு கிய   கால கட்டத் தில்   மிகப் பெரிய   ரசி கர்   கூட்ட த்தை   பெற் றவர்  .  தற்  போது  இவ ருக் கு   என   மிக ப்பெ ரிய   ர சிகர்  கூட்ட மே   இரு ந்து   வருகி றது .  இவர்   நடி க்கும்   பட ங்கள்  பெரிது ம்   வெற் றி   படங்க ளாக   இருந் து   வந்தி ருக்கி றது.  ஆ னா ல்   சமீ பத் தில்   டாக் டர்  ,   டான் என   தொ ட ர்ந் து   100   கோடி   படங்க ளை கொடு த்தார்.

 

 

அடு த்து   பிரி ன்ஸ்   என்ற   சுமா ரான   பட த்தை    கொடு த்  து   விட் டார்  .  இதனா ல்   அடு த்த   பட த்தை   வெற்றி   கொடு க்க   வேண் டிய   கட்டா யத் தில்   இருந் து   வருகி றார்  .  இந்த   நிலை யில்   வா ரிசு    தயா ரிப் பாளர்   தில்   ரா ஜூ   சிவகா ர்த்திகே யனின்   அடு த்த  படத் தை   தயா ரிக்க   இருப்ப தாக   தகவ ல்கள்   வெளி யாகி   இணை யத்தில்   வை ரல்   ஆனது.

 

 

ஆ னால்   தற் போது   ராஜு   அத ற்கு   விள க்கம்   அ ளித்து   இருக் கிறார்  . அ தாவது   அவர்   கூறி யது   சிவ கார்த்தி கேய ன்   தன்   தயா ரி ப்பில்   நடி க்க  இருப்ப தாக   வெ ளிவந்த   அ னை த்து   செய்தி களு ம்   வெறு ம்   வதந் தி   தான்  .  இது வரை   அது  போ ன்ற   எ ந்த   பேச் சுக்க ளும்   இல் லை   என் றும்   அவர்   வெளி ப்படை யாக    பதிவி ட்டு   இருக் கிறார்.

 

 

இது   ரசிக ர்கள்   பலரு க்கும்   வரு த்த த்தை   கொடு த்தி ருக்கி றது .   மே லும்     மா வீரன்   படம்   கட்டா யம்   வெ ற்றி   அ டைந்து   மீ ண்டும்   வெற்றி ப்  பாதை க்கு   சிவ கார்த் திகே யன்   தி ரும்ப  வார்   என்று   எதிர் பார்க்க ப்படு கிறது.

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.