நம் மை சி ரிக்க வை த்த வ டிவே லுவுக்கு பின் இ ப்படி ஒரு முக மா.!! வடி வேலு இவ் வளவு மோச மா னவரா.!! ஷாக் கான ரசி கர்க ள்.!!

0

தமிழ்   சினிமா வின்  பிர பல   கா மெடி  நடிக ராக   இரு ப்ப வர்   தான்   நடி கர்   வடி வேலு .  இவர்   நடித் தா லே   வெற்றி  என்ற   அளவி ற்கு      காமெ டிக் கு   மக் கள்   மத்தி யில்   பெ ரிய   வரவே ற்பு   இ ருந் தது  .  தனது   பேச்சு   உடல்   மொழி யால்   அனை த்து   ரசிகர் களை   பெரிய   அள வில்   கவர்ந் தவ ர்.

 

 

இவர்   வெளி   உலக த்தி ற்கு   சி றந்த    நடிக ராக   இ ருந் தாலும்    பழகி யவர்க ளுக்கு  மிக வும்  பெரி ய   வில்ல னா கத் தான்   இருந் திரு க்கிறா ர் .    இவர்   தன் னுடன்   இருப் பவர்க ளிடம்    நட ந்து   கொள் ளும்   வித ம்   அனை த் தும்   மோச மான தாக   இருப் பதாக   சொல் லப்ப டுகி ற து .

 

 

தன் னுடன்   நடிக் கும்   நடிகர்க ளை   முன் னேற   விடக் கூடாது   என் பதில்  இவர்   முனை ப்பாக   இருப்பா ராம்  .  ஒரு வர்   தன து   சொந்த மாக   வீடு   அல் லது   கார்   ஏதாவ து   வா ங்கி   விட் டால்   அவர்க ளை   தன்   குரூ ப்பில்   இரு ந்து  தூ க்கி   விடுவா ராம்  .  அதே போல்   சம் பள   விஷய த்திலு ம்   இவர்  தான்   முடிவு   செய் வா ராம்.

 

 

முகத் தை   பா ர்த்து   ஐ நூறு   ஆயி ரம்  என   இவர் தான்   முடி வெடுப் பாராம்.  அதை யும்   மீறி   ஏதா வ து   கேட் டால்  அடு த்த   படத் தில்   வாய் ப்பு   கொ டுக்க   மாட் டாராம்  . அதா வது   இவர்   அனை த்து   துணை   நடிக ர்களுமே   கா லையில்   அவர்   வீட்டு க்கு   போக   வேண்டு மாம் .

 

 

இவர்   யாரை யாவது   பார் த்து  கூப் பிட்டு      மற் றவர் கள்   திரு ம்பி    வீட்டு க்கு   போக   வேண் டும்  .  இன் று   வரை   வடி வேல்   கூட   நடி த்த     நடிக ர்கள்   யா ரும்    முன்னே றிய தாக   இல் லை .   போண் டாம ணி   உடல்   குறை வால்   உதவி   செய்யு மாறு   வீடி யோ வில்   கேட் டிரு ந்தார்  .  கடைசி வரை   வடி வேலு   பணம்   கொடு க்கவில் லை.

 

 

கார ணம்      போண் டா மணி   வி வேக்   உடன்   நடிப் பார்  . அத னால்   அவ ரை   பிடிக் காது  வடிவேலு வுக்கு   நிஜ   வாழ்க் கை யில்  இன்று வரை  வடிவே லுவை   ஒரு ஆள்   கூட   புகழ்ந் து   பேசு வது    கிடை யாது .    கார ணம்   அவர்   நிஜ மா கவே   மிக வும்   மோச மான வராக    தான்   இருந்தி ருக்கி றார் . 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.