எங் களு க்கு விஜய் பற்றி இப் போ ஒண்ணு மே தெரி யாது.!! மனமு டைந்து பேசி ய விஜ யின் அ ம்மா.!! இசை வெ ளியீ ட்டில் நட ந்த அவ மானம்.!!

0

தமிழ்   சினிமா வின்   உச்ச   நட்ச த்திரம்   ஆக  இரு ந்து   வருப வர்   நடி கர்   விஜய் .  அவர்   நடி ப்பில்   வா ரிசு   திரை ப்ப டம்   உரு வாகி   இ ருக்கி றது .  இந்த   படத் தின்    இசை   வெளியீ ட்டு   விழா   சமீ பத் தில்   பி ர மாண்ட மாக   நட ந்தது .  இதில்   பல  பிர பலங் கள்   வந் து   இருந் தன ர்.

 

 

அதில்  பல   சர்ச் சைக ளும்   இ ருந்து   வந் தது .  அதில்   மு தலா வதாக   அந்த   நிகழ்ச் சியில்   அவ ரது   தாய்   மற் றும்   தந்தை   இரு வரும்   கல ந்து   கொ ண் டனர்.  ஏற்க னவே   தாய்   தந் தையை   விஜய்   கண்டு   கொள் ளவில் லை   என்ற   விமர் சனம்   அவர்   மீது   இ ருந்து   வந்தி ருக்கி றது.

 

 

அதை ப்போல்   நிக ழ்ச்சி யிலும்   பெற்றோ ர்க ளை   அவர்  து ளி   கூட   க  வனிக்கா மல்   ஏதோ   யாரெ ன்றே   தெரி யாதவ ர்கள்  போல்  இரு ந்து   வந் தார் . இ து   பலரு க்கும்   ஆ ச்சரிய த்தை   கொ டுத் தது .  இந்த   நி லையில்   சமீபத் தில்   அவரு டைய   அம்மா  சோ பா   அளி த் த   பேட் டியில்   என் மகன்   பற்றி   எங் களு க்கு   எதுவு மே   தெ ரியாது.

 

 

தற் போது   நடிக் கும்   படம்   மற் றும்   அரசி யல்   போன் றவ ற்றை   பற்றி கூட   எங்க ளுக்கு   ஒன் றும்   தெரி யாது   என்று   பத்தி ரிகை யாளரி டம்   கூறி யிருக்கி றார் . இந்த   வீடி யோ   தற் போது   இணை யத் தில்   வெளி யாகி   வை ரலாகி   கொ ண்டு   இருக் கிறது  . இதை   பா ர்த்த   ரசிக ர்கள்   பல ரும்   விஜயை    விமர் சனம்   செய்து   கொண் டிரு க்கின் றனர்.

 

 

அவ்வ ளவு   வெ றுப்பி ல்   வெறுத் து   புலம் பும்   அளவி ற்கு   விஜய்   பெற்றோ ர்க ளை   கை விட் டார்   என்று    பல ரும்   கருத்து க்க ளை   தெரி வித் து   கொ ண்டு  இருக் கின்ற னர்  . அது வும்   விஜய்   மேடை   ஏறிவி ட் டால்   ரசிக ர்க ள்   தா ன்   எ ல்லா ம்   என்று   வாய்   நிறைய   வசன ங் கள்   பேசு கிறார்.

 

 

ஆனா ல்   தன்    பெற்றோ ர்க ளை   கூட   கவனி க் காமல்   தற் போது   வரை   இருந் து   வரு கிறா ர் .  இவரை தான்   பல   ரசி கர்க ள்   உதார ண மாக   எடு த்துக்   கொண் டிருக் கின் றனர்  .  இ ப்படி   பல   பேரு க்கு   உதார ணமா க   இருக் கும்   இ வரே   இது   போ ன்று    செய் வதை   பல ரும்   கண் டித் து   வருகி ன்ற னர்.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.