இது வரை யா ரும் பார் க்காத நடி கர் வடி வேலு வின் மனைவி யின் புகை ப் படம்.!! இணை யத் தில் வெளி யாகி வைர லாகி கொண் டிரு க்கும் புகை ப்ப டம் உள்ளே.!!

0

தமிழ்   சினிமா வின்   பிர பல   காமெ டி   நடிக ராக   இரு ப்பவ ர்   நடி கர்   வடி வேலு.  இவர்  சமீ பத் தில்   நடி த்து     வெளி யான   திரை ப்ப டம்   தான்   நாய்   சே கர்   ரிட்ட ன்ஸ்  .  இந்த   படம்   வெளி யாகி  நல்ல   வரவே ற்பு   பெ ரும்   என்று   வடி வேலு   எதிர் பார்த் து   இ ருந் தார்.

 

 

இந்த  நிலை யில்   படத் தின்   காமெ டிகள்   சரியா க   இல் லாத தால்   படம்   சரியா ன   தோல் வியை   சந் தித் த து .   இத னால்   தயா ரிப்பா  ளரு க்கு   பல   கோடி  நஷ்ட மும்   ஆன து .   அதனா ல்   வடி வேலு   இனி மேல்   கதாநா ய கனாக   நடி ப்பது   கிடை யாது   என்று   முடிவு   எடுத் துவிட் டார்.

 

 

மே லும்   மாம ன்னன்   திரைப் படத் தி  ல்   முக்கி ய    க தாபா த் திரத் தில்   நடித் திருக் கிறார்  . மேலும்   இவர்   இதுவ ரை   பல   கா மெடி   திரை ப்ப டங்க ளில்   நடித் திருக் கிறார் .  பல   படங் கள்   இவ ரது   காமெ டிக்காக வே   ஓடி   இருக் கிறது  . அதை   தொ டர்ந்து   தற் போது   சந் திர முகி ,   மா மன் னன்    போ ன்ற   பட ங்க ளில்   பிஸி யாக   இரு ந்து   வரு கி றார்.

 

 

சமீ பத் தில்   இவ ரது   தம்பி யின்   போ ட்டோ   இணை யத் தில்   வெளி யாகி   இரு ந்தது .  அதை   தொ டர்ந் து   தற் போது   அவரு டைய   மனை வி யின்   புகை ப்படம்  வைர லாகி   ஆகி   வருகி றது  .  இது வரை   யா ரும்   பா ர்த்தி ராத   மனைவி யின்   புகை ப்படம்   தற் போது   இணை யத் தில்   வெளி யாகி   இரு க்கி றது.

 

 

அதுவு ம்   இந்த   புகைப் படம்   அவர து   திரும ணத் தில்   எடுத் தது   போ ன்று   இருக் கிறது .   இதை ப்   பார் த்த   பல ரும்   இ தனை   ஷேர்  செ ய்து     கொ ண்டு    இருக் கிறா ர்கள்.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.