பிர பல காமெ டி நடி கர் சார்லி யின் மக னை பார் த்து இருக் கீங்க ளா.!! இது வரை யாரும் பார் த்தி ராத அவ ரது குடு ம்ப புகைப் படம்.!!

0

தமிழ்   சினி மாவில்   பிர பல   கா மெடி   நடிகர் களி ல்   ஒரு வரா க   இருந் தவ ர்   தான்   நடி கர்   சா ர்லி .  90 களில்   மிகப்  பிரப ல மான   நடி கரா க   இருந் தவர்  .  இவர்   தமி ழில்  800-க்கும்   மேற் பட்ட   படங் களில்   நடித் து   இரு க்கி றார்.   90களில்   நடி த்து   படங்க ளில்   மூலம்   மக் கள்   மன தில்   இடம்   பி டித் தார்.

 

 

கா மெடி   நடிக ராக   இரு ந்த   இவர்  ஒரு   சமய த்தி ல்    குண சித் திரமா  கவும்    நடி த்து   மக்க ள்   மன தில்   இட ம்   பிடித் தார்  .  1983  ஆம்   ஆ ண்டு   இயக் கு னர்   பாலச் சந்தி  ரால்   அறி முகமா னார் .   மே லும்    அதிக ம்   பால ச்ச ந்தர்   பட ங்க ளில்   இவர்   நடி த்தி ருக் கி றார்.

 

 

பல   முன்ன ணி   இயக் குன ர்கள்   படங் களி லும்   இவர்   முக் கிய   கதா பாத் திரத் தில்   நடித்தி ருக்கி றா ர் .  மே லும்   கட ந்த   சில   வரு டங்க ளாக  சி ல   முக் கிய   கதாபா த்தி ரங் களி ல்   மட் டுமே   இவர்   நடி த்து   வரு கிறார் .  இந்த   நிலை யில்   இவரு டைய   குடும் பம்   மற் றும்   மகன்   பற் றிய   அ வ்வ ளவாக   தகவ ல்கள்   இ ணைய த்தில்   கிடை ப் பது   கிடை யாது.

 

 

ஆனா ல்   2019   ஆம்   ஆ ண்டு   அவ ருடைய   மகன்   ஆதி த்யா விற்கு   திரு மணம்   நட ந்த   போது   தான்   அவர து   குடும் பம்   பற்றி   தெரி ய   வந் திருக் கி றது .  அந்த   புகை ப்பட ங்கள்   தான்   சமூக   வலை தள ங்க ளி ல்   வெளி யாகி   வை ரலா னது.

 

 

அது  பற்றி   மற்ற   எந்த   விஷ யமும்   இவர்   குடு ம்பத் தை   பற்றி   தெரி யவில் லை.  இந்த   புகை ப்பட ங் களில்  சார் லி யின்   மகன்   ஆதி த்யா   மற் றும்   அவ ரது   மரும கள்   அமி ர்தா   இருக்கி ன் றனர்.    இந்த   புகைப் ப டம்   தற் போது    வைர லா கி   வரு கிறது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.