முதன் முறை யாக இது வரை நடி த்தி ராத க தாபா த்தி ரத் தில் நடி க்கும் தனுஷ்.!! இவரு க்கு இது செட் டா குமா என கவ லை யில் ரசி கர் கள்.!! என் னானு நீங் களே பாரு ங்க.!!

0

தமிழ்   சினி மாவி ன்   பிர பல   ந டிக ர்   த னுஷ் .   இவர்   தற் போது   வா த்தி   திரைப் படத்தி ல்   நடி த்து   முடி த்திரு க்கி றார் .   இந்த   படம்   வி ரைவில்   வெளி யாக   இருக் கிறது  . அதை   தொட ர்ந் து   தற் போது  கேப் டன்   மில் லர்   திரை ப்பட த்தில்   நடித்  து   வரு கிறார் .  இந்த   படத் திற் கு   பெ ரிய   எதி ர்பார்ப் பு   இரு ந்து   வருகி றது.

 

 

இந்த   படத் தை   அருண்   மாதே ஸ்வ ரன்   இய க்கி   வருகி றார் . இந்த   படத் திற் கு   பிறகு  தான்   தனு ஷ்   இது வரை   நடித் தி ராத    கேரக் டரில்   நடித் திருக் கி றார்.  அதா வது   அடு த்த   படத் தில்   இவர்   போலீ ஸ்   கதாபா த்தி ரத் தில்   நடிக் க   இரு க்கி றார்.  அஜி த்தின்   துணிவு   திரை ப்பட த் தை   இய க்கிய   வி னோத்   தனு ஷ்   உடன்   அடு த்த   படத் தில்   இணை ய   இரு க்கி றார்.

 

 

அதற் கான   கதை யை யும்   வினோ த்   த யார்   செ ய்து   வைத் திரு க்கி றார்.   உண் மை   சம் பவத் தை   மைய மாக  க்   கொ ண்டு   இந்த  படம்   உ ருவாக   இரு க்கிற தாம்.  இந்த   பட த்தில்   முதன் முறை யாக   தனுஷ்   போலீ ஸ்   காப் பாத் திரத் தில்   நடி த்து   இரு க்கி றார்.

 

 

இது   அவ ரது   ரசிக ர்களு க்கு   ஷாக்  ஆன   ஒன் றா க   இருந் து   வரு கிறது .  முதல்   முறை யாக   தனுஷ்   மற் றும்   வினோ த்   கூட்ட ணி   உரு வா  க    இருப் பதா ல்   பெரிய   எதிர்பா ர்ப் பு   இ ருக்கி றது.   மேலும்   அந்த   படத் தில்   முதல்  முறை யாக   போலீ ஸ்   கதா  பாத் திரத் தில்   நடிக் க   இருக் கி றார். 

 

 

அனை த்து   ரசி கர்களு மே   தனுஷ்   போ லீஸ்   கதா பாத் திரத் திற்கு   செட் டாவாரா  என்ற   கேள் வியை   முன்   வை த்திருக் கின் ற னர் .  இ ந்த   படத்தி ற் கான   அ ப்டேட்   விரை வில்   வெளி யா கும்   என் று   எதி ர்பார்க் கப் படு கி றது .   மேலு ம்   பல   ரசிக ர்க ளும்   தனு ஷை   போலீ சா   என   தற் போ து   ஷாக்   ஆக   இருக்கி றா ர்கள். 

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.