சூர் யா பட இய க்கு னரை லாக் செ ய்த ரஜி னி.!! சிபி க்கு பதில் இவர் தானா.!! தே சிய விரு துக்கா க போ ட்ட பக் கா பி ளான்.!! ஷாக் கான ரசி கர் கள்.!!

0

சூப் பர்   ஸ் டார்   ரஜி னிகா ந்த்   தற் போது   நெல் சன்   இய க்கத்தி ல்   ஜெயி லர்   திரைப் படத் தி ல்   நடி த்து   வரு கிறார் .     மேலும்   படத் தின்   படப்பி டிப் பு   த ற்போது   விறு விறுப் பாக   நடந் து   வருகி றது .   எப் போதும்   ரஜினி   ஒரு   படத் தை   முடி த்த   பிறகு   தான்   அடு த்த   படத்தி ற் கான   இயக்கு னரை   முடி வு   செய் வார்.

 

 

ஆனா ல்   தற் போது   இவர்   தன து   அ டுத்த   திரை ப்பட ங்க ளுக்கா ன   இய க்குனர் களை   முடிவு   செ ய்து   வரு கி றா ர் .  மே லும்   இளம்   இய க்குன ர்களுக் கு   வா ய்ப்பு   தர   ஆர்வ மாக   இரு க்கி றார் .  அத னால்   தான்   பட த்தின்   இயக் கு னர்   சிபி   சக்கர வர்த்தி யிடம்   ஒரு   கதை யை   கேட் டு   அடு த்த   பட த்தை   இ யக்கு வத ற்கான   வாய் ப்பைக்   கொ டுத் தார்.

 

 

ஆனா ல்   பட த்தின்   மொ த்த   ஸ்கி ரிப்ட்   படித்த வுடன்   அத னை   த னக்கு   விருப் பம்   இல் லாததா ல்   அவ ரை   வில க்கி   வேறு ஒரு   இயக் குன ரை   முடிவு   செ ய்து   இருக் கி றார்  ரஜினி காந் த்  .  மேலு ம்   அவ ரு டைய   மகள்   ஐஸ் வர்யா   இய க்கத் தில்   லால்   சலா ம்   திரைப் படத் திலு ம்   தற் போது   நடி க்க     இருக் கிறா ர்.

 

 

தற் போது   ரஜி னியின்   அடு த்த   பட த் திற் கான   இ யக்கு னர்   குறி த்து   ஒரு   தக வல்   வெளி யா கியி ருக்கி றது  . அதா வது   பிர பல   சூர் யா   படம்   இயக் குனர்   ரஜினி யிடம்   ஒரு   கதை   கூறியி  ருக் கிறா ராம்  .  அந்த   கதை யும்   ரஜி னிக்கு   பிடி த்து   விட்ட தால்   அவர் தான்   அடு த்த   படத் தின்   இயக் குன ர்   என்று   சொல் லப்படு கிறது.

 

 

அவர்  வேறு   யா ரும்   இல் லை   சூர்யா   நடிப் பில்   வெளியா கி    மிகப் பெரிய   ஹிட்   ஆன   ஜெய் பீம்   திரை ப்ப டத்தி  ன்   இயக் குனர்   ஞானவே ல்   தான் .  உண் மை   சம்ப வத் தால்   ஜெ ய்பீம்   திரைப் படம்   மிகப் பெரிய   வெற் றி   அடை ந்து   பல   சினி மா   பிரபல ங்க ளும்   பாரா ட்டி   இருந்த னர் .  தற் போது   ர ஜினியி டம்   ஞானவே ல்   ஒரு   கதை யை   கூறி யிருக் கிறா ர்.

 

 

அது   பிடித்த தால்   அ டுத்த   படத் தை   அவர் தான்   இயக் க   போவ தா க   தகவ ல்   வெளி யாகி   இரு க்கி றது  .  மேலு ம்   தே சிய   விரு தை   மன தில்   வை த்து   ரஜினி காந்த   இய க்குன ரை   தேர்வு   செய் து   இரு க்கிறா ர்    என் றும்   சொல்ல ப்படு கிறது.

 

.

Leave A Reply

Your email address will not be published.