சினி மாவை தொ டர் ந்து அரசி யல் எண் டரி.!! திரு மணம் செ ய்யா மல் அரசி யலில் குதி த்த பிர பல தமிழ் நடி கை.!! ஷாக் கான ரசி கர் கள்.!!

0

தமிழ்   சி னிமா வின்  பிர பல   நடி கையா க   இருக் கும்   ஒரு   நடி கை   தற் போ து   நடிப் பை   விட்டு   அரசி ய லில்   நுழை ய   இரு ப்ப தாக   தகவ ல்    வெளி யாகி  கொடு த்திரு க் கிறது .  அந்த   நடி கை   வேறு   யா ரும்   இ ல்லை   நடி கை   திரி ஷா  தான்.  தமிழ்   சினி மாவி ன்   20   ஆண் டுகளு க்கு ம்   மே லாக    பிர பல   நடிகை யாக   இ  ருந்து  வரு கிறார்.

 

 

96   படத் திற்கு  பிற கு    இவ ருக்கு    வெளி வந்த  ப டங் கள்   தோ ல்வி   மட்டு மே   சந்தித் தது  .  அதன் பின்   இவர்   நடி ப்பில்   வெளி யான    பொன் னியின்   செல் வன்.  அந்த படம்   இவர  து   மார் க்கெ ட்டை   மேலு ம்   உயர் த்தி   தற் போது   விஜ ய்   மற் றும்   அஜித்   நடிக் கும்   அடு த்த   திரை ப்படத் தின்   கதாநா யகி   இவர் தான்   எ ன்று  பேச்சு   அடி பட்டு   வருகி றது.

 

 

விஜய்   லோ கேஷ்   மற் றும்   விக்னே ஷ்   சிவ ன்  அஜித்   கூட்ட ணி யில்   உரு வாகும்   படங் களு க்கு   இவர்  தான்   ஹீரோ யின்   எ ன்று   சொல் லப்ப டுகி றது.  இந்த   நிலை யில்   நீண்ட   நாட் களாக   வெளி வராம ல்   இருந் த   ராங் கி   திரை ப்பட மும்   தற் போது   வெளி யாக   இருக் கிற து .   தற் போது    ராங் கி   படத் தின்   பிரமோ ஷன்   பிசி யாக   இருக்கி றார்.

 

 

இதில் இவர்   தன் னை   ப ற்றிய   ச ர்ச்சை க ளுக்கு   பதில்   அளி த்திரு க்கி றார். கட ந்து   சில   மா தங்க ளாக   இவர்   அரசி யலில்    நுழை ய    இருப்ப தாக வும்   பல   செய்தி கள்   வெளி வந்து   கொண் டிருக் கி றது .  இது   குறி த்து   விளக் கம்   அளி த்த   திரி ஷா  நான்  அரச யலில்   நுழை வதாக   இரு ப்ப தாக   வந்த எந்த   செய்திக ளும்   உண் மை   இல் லை.

 

 

எனக் கும்   அரசி யலு க்கும்   எ ந்தவி  த   சம்ப ந்தமு ம்   இல்லை  .  அதே போல்   திரும ணம்   என் கின்ற   எண்ண த்திர் க்கும்   இப்போ து   இடமி ல்லை   என்று    வெளி ப்ப டையா க   பதில்  அளித் தார் .   இதன் மூலம் அவர்   தி  ரும ணம்   மற் றும்   அரசி யல்   வாழ்க் கைக்கு   நோ   சொல் லியிரு க்கிறா ர்  .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.