நடி கை ரகுல் பிரீத் சிங் கா தலர் இவர் தானா.!! புகைப் படத் தை வெளி யிட்டு ரசி கர் களு க்கு ஷாக் கொடு த்த நடி கை.!! யார் தெரி யுமா.??

0

தென் னிந் திய   சினி மாவி ல்   பிரப லமா ன   நடி கையா க   இருப் பவர்  தான்  நடி கை   ரகுல்  ப் ரீத்   சிங் .  இவர்   முதன் முத லாக   தனது  காத லரை   ரசிகர் க ளுக்கு   அறிமு கம்   செய்திரு க்கி றார் .   புகைப்ப டத்து டன்   வெளி யான   தக வலை   கேட் டு   பலரு ம்  ஷாக்  ஆகி   இருக் கிறார் கள்.

 

 

இவர்  தமி ழில்   தடை யறத்  தாக் க  ,  புத்த கம்  ,  என்ன மோ   ஏதோ ,   என் ஜி  கே ,   தீரன் ,   ஸ்பை டர்   உள் ளிட்ட   படங் களி ல்   நடித்தி ருக் கி றார்  . தீரன்   படத் திலி ருந்து   பிறகு   அவர்   மிக வும்   பிரபல மான   நடிகை யாக   வலம்   வந் தார் .  அதன்   பிறகு   தற் போது  சிவகா ர்த்தி கே யன்   நடி ப்பில்   அயலா ன்   திரை ப்பட த்தில்   நடித் திருக் கி றார்.

 

 

தமிழ்   மட்டு மின்றி   தெலு ங்கு   , ஹிந் தி   படங்க ளிலு ம்   பிர பல   நடிகை யாக   இரு ந்து   வருப வர் .    இவர்   சமீப த்தி ல்   பிர பல   பாலி வுட்   தயா ரிப்பா ள ரும்   நடிக ரும்   ஆ னா  ஜாக் கி   என்ப வரை   காதலி ப்ப தாக   வெளி ப்ப டை யாக   அறி வித் தார்.  இத னால்   ஷா க்கான   ரசிகர்க ள்   எப்பொ ழுது   திரும ணம்   என்று   கமெ ண்ட்   செ ய்து   வந் தனர்.

 

 

இந்த   நிலை யில்   சமீப த்தில்   இவர்   இணை யத் தில்   புகைப்ப டம்   ஒன் றை   பதவி   செ ய்து   இருக் கிறார்  . அதில் இவர்   இவ ரது   காதலரு டன்   இ ணைந்து   அவ ரது   பிற ந்த   நாளை   கொ ண்டா டி   வீடியோ வை யும்   பதிவி ட்டார்.   மே லும்   கிறி ஸ் துமஸ்   முன்னி ட்டு   த  னக்கு   கிடை த்த   மிகப் பெரி ய   பரிசு   இவர் தான்.

 

 

இவ் வாறு  அதில் அவர்   குறிப் பிட்டு   இருக் கி றார் .  இந்த   புகை ப்பட த்தை   பார் த்த   ரசிக ர்கள்   என் னது   ரகு லுக்கு    காத லர்   இரு க்கி றாரா   என்று   ஷாக் ஆகி   இருக் கிறார் கள்  . மே லும்   எப்பொ ழுது   திரும ணம்   என   தற் போது   கம ண்ட்   செய் து   வருகி றா ர்கள்.

 

 

மே லும்   பல ரும்   தங் களது   வாழ்த்து க்களை  யும்  கூறி   வருகி ன்ற னர் . இ வர்கள்   அடு த்த   ஆண்டு   திரும ணம்   செ ய்ய   இருப்ப தாக வும்   தற் போது   தக வல்   வெளி யாகி   இருக் கிறது .  இந்த   புகைப்ப டங் க ள்   தற் போது   இணை யத் தில்   வை ரலா கி   கொ ண்டு   இரு க்கிற து.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.