விஜ யை நெரு ங்கிய அவ ரது ரசி கர்.!! சர மாரி யாக அ டித்து துரத் திய பவு ன்சர் கள்.!! கண்டு கொ ள்ளாத நடி கர் விஜய்.!! இது தான் ரசி கர் பாச மா.!!

0

விஜய்   நடிப் பில்   உரு வாகி   இருக் கும்   திரைப் படம்   வா ரிசு  . இந்த   படத் திற் காக   இசை   வெ ளியீட்டு   விழா  இர ண்டு   நாட் களுக் கு   முன்   மிக வும்    பிரம்மா ண்டமாக   நட ந்தது .  இந்த   நிகழ் ச்சி   மூல மாக   விஜய்   இரண் டு  ஆண் டுகளு க்கு   பிறகு   ரசிக ர்க ளை   சந்தி த்தா ர்.

 

 

அதனா ல்   அவ ரை    பார்ப் பத ற்கா க   ஆயிரக் கண க்கான   ரசிக ர்கள்   அந்த   விழா வில்   பங்கு   பெற் றனர் .  சரி யா ன   அனு மதி   இல் லாமல்   அதிக   ர சிகர் கள்   நிகழ் ச்சிக்கு   வெளி யிலே   போலீ சாரி டம்   முத லில்   தள்ளு முள்ளு   ஏற் பட்டது .  அவர்க ளை   கட்டு ப்படு த்தும்   போது   அங்கு  சில   பிரச்ச னைக ள்   இருந் தது.

 

 

இதை   தொடர் ந்து   தற் போது   ஒரு   வீடி யோ   இணை யத் தில்   வெளி யாகிக்   கொண் டிருக்கி றது  .  அதா வது   விழா   தொட ங்கி   நட ந்து   கொண் டி ருக்கும்   பொ ழுது   ரசி கர்   ஒரு வர்   விஜ ய்க்கு   அ ருகில்   சென் று   விட் டார்  . அப் போது   அங் கிரு ந்த   பவு ன்சர்க ள்   அவ ரை   அடித் து   இழுத் து   வெ ளியே   தள்ளி வீசி   இருக்கி ன்ற னர்.

 

 

இந்த   சம்ப வம்   தற் போது   அனை வரை யு ம்   அதிர்ச் சி யடை ய   செய்தி ருக் கிறது.  அதா வது   விஜய்   மேடை யில்   என்   ரசிகர் களை   யாரு ம்   எது வும்   செய்ய   வே ண்டாம்   .  என்   ரசிக ர்கள்   தான்   எனக் கு   எல் லாமே   என்று   வாய் நிறைய   வசன ங்கள்   பேசு கிறார்  . ஆனால்   அந்த   விழாவி லேயே   ஒரு   ரசி கரை   ப வுன்சர்க ள்   அடி த்து    இ ரு க்கி ன்ற னர்.

 

 

இதை   விஜய்   கொ ஞ்சம்    கூட   கண்டு   கொள் ளாமல்   இருந் திருக்கி றார் .  மே லும்   ரசிகர் களை   அடி க்க   கூ டாது   என்று  அவர்   பவுன் ஸர்க ளிடம்   சொ ல்லி   இருக்க லாம்  . ஆனா ல்  அவர்   சொல்  லியதி ல்லை   அதனா ல்   தான் இது   போ ன்ற   நிலை மை   .  தனது   விருப்ப மான   நடிக ரை  பார் க்க   நெரு ங்கி   இருக் கிறார்   அந்த  நபர்.

 

 

அந்த   ரசிக ருக்கு நேர்ந் தது   கடை சியி  ல்   இது   மட்டும் தான்  .  அத னால்   வி ஜய்   ரசிகர் களை   இப்ப டி த்தான்   நடத்து கிறார்   என்று    தற் போது  இணை யத்தி ல்   பல ரும்   பேசி   வருகி றார் கள் .  சமூக   வலைத ளங்க ளி லும்   இந்த   வீடி யோ   பெ ரிய   அள வில்   வை ரல்   ஆகி   வருகி ற து.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.