வாரிசு இசை வெளி யீட்டு விழா வில் தாய் ஷோபாவை அவ மரியா தை செய்த விஜய்.!! தாயை மதி காத வர் ரசிகர் களை கொண் டாட போ றாரா.!! வீடி யோ பதிவு உள் ளே.!!

0

நேற்று   விஜய்   நடிப் பில்    உருவா கியிரு ந்த    வாரிசு    திரை ப்பட த்தின்    இசை வெளி யீட்டு  விழா   மிக வும்    பிரம் மாண்ட மாக    நடை பெ ற்றது.    இந்த  நிலை யில் நடி கர்   விஜய்    இசை    வெ ளியீ ட்டு   விழா வில்    அரங் கத்தி ற்குள்   வரு கை   தந் தார்.

 

 

அனை வருக் கும்    சிம்பி ளாக   கை  கொடு த்து விட்டு    சென் று விட் டார் . அதே    போல் தனது  பெற் றோர்க   ளி டமும்   நட ந்து   கொ ண்  டார்.  .   இந்த  வீடி யோ   த ற் போது   இணை யத்  தில்   ஷேர்    செ ய்யப் பட்டு    வரு கிறது .

 

 

இந்த   நிலை மையில்   கூட   தன் தாய்   ஷோ பாவிற்கு    கை கொ டுத்து  விட்டு அவர் பேசும்   பொ ழுது கூட   தலை யசை தது   விட்டு   சென்   று   விட் டார்.    இதில்  சோபா ஏங் கி   பார் க்கும்   கா ட்சி   இரு ந்திரு க்கிறது . இதை   பார் த்த   நெட்டிசன் கள்   பல ரும்   பெற் றெடு த்த   அம்மா விற்கு   இவ்வ ளவு   தான் மரி யாதை.

 

 

தன் னை வளர் த்து விட்ட அவர்க ளுக்கு விஜய் இப் படி தான் மரியா தை கொ டுப் பாரா பெற் றெடு த்த ஆளா க்கிய அம்மா காலில் விழு ந்து ஆசி வாங் காமல் நின்று இரண் டு வார்த் தை கூட பேசா மல் போ கிறாரே என் றெல் லாம் கூறி வரு கின்ற னர் .

 

 

இதில் இவர் தான் ரசிகர்களை மதிப்பாரா என்றெல்லாம் தற் போது பல ரும் தங் களது கரு த்துக் களை கூறி வரு கின் றனர் . இந்த வீடி யோ தற் போது இ ணை யத்தில் வெளி யாகி வைர லாகி கொண் டிருக்கி றது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.