வா ரிசு இசை வெளி யீட்டு விழா வில் அசிங் கப் படு த்த ப்பட்ட நடி கர் அஜித்.!! ரசி கர் கள் செய்த செய லால் இணை யத் தில் வெடி த்த சர்ச் சை.!! கோப த்தில் இருக் கும் அஜித் ரசி கர் கள்.!!

0

தமிழ்   சினி மாவி ன்   பிரப ல   நடிக ராக   இரு ப் பவர்   விஜய் .  அவர்   சமீ பத் தில்   நடி த்து   முடி த்திருக் கும்   திரை ப்ப டம்   தான்   வா ரிசு .  இந்த படம்   பொ ங்கல்   அன் று   வெளி யாக   இருக் கி றது  . தற் போது   இன்று   இந்த   படத் தின்   இசை   வெளி யீட்டு   விழா   பிரம் மாண்ட மாக   தொட ங்கி   இரு க்கி றது.

 

 

இந்த   நிகழ் ச்சி யை   தொட ங்கிய   நிலை யில்   தற்போ து   விஜய்   ர சிகர்க ள்    செய்த   செய லால்   தற் போது   அஜித்   ரசிக ர்க ள்   மிகவு ம்   கோபத் தில்   இரு ந்து   வருகி ன்ற னர் .  அதா வது   தமிழ்   சினி மாவி ன்    மற்  றொரு   பிரப ல   நடி கராக   இரு ப்ப வர்  அஜித்  .

 

 

இந்த   காலகட் டத் தில்   விஜய்   மற்று ம்   அஜித்  தான்   தமிழ்   சினி மா வின்   முகங் களாக   இரு ந் து   வரு கிறா ர்கள்  . இந்த   சம யத்தி ல்   இருவ ரும்   நடி க்கும்   படங்க ளுமே   பொ ங்கல்   அன்று   வெளி யாக   இருப் ப தால்   ர சிக ர்கள்   பெரும ளவில்   இத னை   எதிர் பார்த் துக்   கொ ண்டிரு க்கின் றன ர்  .

 

 

இந்த   நிலை யில்   இன்று   வாரிசு   படத் தின்   இசை   வெளி யீட்டு   விழா   நடை பெற   இருப் ப தால்   அங்கு   ரசிகர் கள்   அஜித் தை   அவமா னம்   செய் யும் படி   ஒரு   பேன ரை   வைத்தி ருக் கிறா ர் கள் . அதில்   ஸ்டு டியோ வில்   பாட லை   வெ ளியிட   இது   ஆமை   பாட லா   ஸ்டே டியம்   போட்டு   கொண் டாடும்   அண் ணன்   பாட ல்  .

 

 

இதில்   இவர் களா ல்   அஜித் தை   ஆமை   என்று   குறிப்பி ட்டு   விஜ யை   அண் ணன்   என்று   குறி ப்பிட் டு   இருக் கி றார் கள் .  இது   சோசி யல்   மீடி யாக் கள்   தற் போது   பரவ லாக   பேச ப்ப ட்டு   வருகி றது .  மேலும் இந்த   புகை ப் பட ம்   தற் போது   இணைய த்தில்   வைர லாகி   விம ர்சனங் களை   கூறி   வருகி ன்ற னர்.

 

 

இன்று   இசை   வெளி யீட்டு   விழா   ந டக் கும்   நிலை யில்   இத னை   சன்   தொ லைக் காட்சி   நியூ இயர்   முன் னிட் டு   புத் தாண் டை   முன்னி ட்டு   ஒளிப ரப் பாக   திட்ட மிட்டு   இருக் கிறது .   விஜய்   ரசி கர்க ள்   செய்த   சம்ப வம்   இணை யத் தில்   தீயாய்  பரவி   வருகி றது.

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.