பிக் பாஸ் வீட் டை அதி ரடி யாக வெளி யே றிய தன லட் சுமி.!! 70 நாட் களு க்கு வாங் கிய மொ த்த சம் பளம் இத்த னை லட்ச மா.? ஷாக் கான ரசி கர் கள்.!!

0

விஜய்   டிவி யில்   பிக் பாஸ்   சீசன்  6   70  நாட்க ளை   கடந் து   தற் போது   இறுதி   கட்டத் தை   எட் டி   இருக் கி றது .   21   போட் டி யாளர்க ளுட ன்   தொடங் கப் பட்ட   இந்த   நிகழ் ச்சி   தற் போது   1 0   பே ரில்   வந்து   நின்றிரு க்கி றது  .  இ தில்   இந்த   வா ரம்   தன லட்சு மி   அ  திர டி யா  க   வெளி யேற்ற ப்பட் டா ர்.

 

 

தனல ஷ்மி   பிரப ல மாக   இல்லா மல்   மக்க ளில்   இரு ந்து   தேர்ந் தெடு க் கப்ப ட் ட   ஒரு வ ராக   வீட்டி ற் குள்   நுழை ந் தார் .  ஆர ம்ப   சம யத் தில்   பல   பிரச் சனை களை   வேண்டு மென் றே   செ ய்து   பல   நெகட் டிவ்   விமர்ச னங் க ளை   பெற் று   வந் தார் .  ஆ னால்   போ கப்  போக அது   பல ருக் கும்   பிடித் து   இவரு க்கெ ன   ஒரு   ரசி கர்   கூட் டம்   இரு ந்து   வ ந்தது.

 

 

இவ ரும்   தன்னு டைய   சிற ப் பா ன   விளை யா ட்டை   வெளிப் படுத் தி   வந் தார்.  அத னால்   இவ ரும்   கட்டா யம்   ஒரு   இறுதி ப்   போட் டியா ளர்   தான் என பல   ரசிக ர்களும்   எதி ர்பார்த் துக்   கொண் டிருந் த னர் .  ஆனால்   தனல ட்சு மி   வீட்டை விட் டு    வெ ளியேற் றப்ப ட் டார் .

 

 

யாருக் கும்   மரியா தை   கொடு க்கா மல்   எப்பொ ழு தும்    தலை க னத்து டன்   இரு ப்பதா ல்   இவ ருக்கு   இந்த   நிலை  என   தற் போது   பல ரும்   கூறி   வரு கின் றனர்.இந்த   நிலை யில்   இவர்   எவ்வ ளவு   சம்ப ள மாக   வாங் கி   இருப் பார்   என்று   தற் போது   தகவ ல்   வெளி யாகி   இருக் கிற து  .

 

 

இவரு க்கு  ஒரு   நாளை க்கு   குறை ந் தது   10  முதல் 15   ஆயி ரம்   வரை  சம் பள மாக   சொ ல்ல ப்படு  கிறது .  அத னால்   குறை ந்த து  8   லட் சம்   வரை   சம் பள மாக   வா ங்கிக்   கொ ண்டு  தான்   வெளி யில்   செ ன்று   இரு க்கி றார்   இவர்.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.