நய ன்தாரா வை டீலில் விட்டு விஜய் பட நடிகை யை தட்டி தூக் கிய விக் னேஷ் சிவன்.!!அ ஜித்து டன் ஜோ டியா கும் அந்த நடி கை.!! எதி ர்பா ராத கூட் டணி.!!

0

தமிழ்   சினி மாவி ன்   பிரப ல   நடி கர்   அஜித் .  தற் போது   இவர்   நடி ப்பில்   உ ருவா கி   இருக் கும்   திரைப் பட ம்   தான்   துணி வு  .இந்த   படம்   பொங் கல்  அன்று   வெளி  யாக  இருக் கிறது .  இந்த   படத் தி ற்கு   ரசி கர்க ள்   மத்தி யில்   பெரி ய   எதிர்  பார்ப் பும்   இரு ந்து   வருகி றது.

 

 

இந்த   நிலை யில்  இவர்   இதை   அடு த்து   நயன் தாரா வின்   கண வர்   விக் னேஷ்   இய க்கத் தில்   புதிய   திரை ப்பட த்தில்   நடி க்க   இரு க்கி றார்  . இந்த   படத் தின்   படப் பிடி ப்பு   ஜன வரி   மாத   இறுதி யில்   தொடங் கும்   என்று   சொல் லப்படு கி றது.  மேலும்   இந் த   பட த்தி ன்   படபி டிப்பு   மும் பை யில்    ந டக்க  இரு க்கிற து.

 

 

இந்த   நிலை யில்    இந்த   பட த்தில்   கதா நாய கி   யார்   என்ற   கே ள்வி   ரசி கர்கள்  மத்தி யில்   எ ழுந் திருந் தது  .இந்த   படத் தில்   வி க்னே ஷ்   சிவ ன்   இயக் குவ தால்   இந்த   படத் திற்கு   நய ன் தாரா   தான்   அஜித் தி ற் கு   ஜோடி   என்று ம்   மீண் டும்   அஜித்   நயன்தா ரா   ஜோ டி    காண லாம்   என் றும்   ரசி கர் கள்   எ திர் பார்த் துக்  கொண் டிரு ந்த னர்.

 

 

இந்த   நிலை யில்   இந்த   படத் தில்   நயன் தாரா வை   ஒ துக் கி   பிரப ல  விஜய் பட   நடி கை யை   விக் னேஷ்   முடிவு  செய் திருப் ப தாக   சொல் லப்ப டுகி றது .  அந்த   நதிகை  திரி ஷா   தான்  . இவர்   கிரீ டம்  , மங் கா த்தா ,   என் னை   அ றிந் தால்  போ ன்ற   படங் களி ல்   அஜி த்   உடன்   நடித் திருக்கி றார்  . சமய  கால மாக   இ வரு க்கு   மார் க் கெட்   எது வும்   இல்லை.

 

 

பொன் னியி ன்   செல்வ ன்   திரைப் பட த்தின்  மூ லம்   மீண் டும்   மார்க் கெட் டை   தக்க   வை த்தார்  . அதை   தொ டர்ந் து   த  ற்போது  லோ கேஷ்   விஜ ய்   கூட்ட ணி  யில்   வரும்   படத் தில்   திரிஷா  தான்  கதாநா ய கியாக   நடிக் கி றார்.  அதை   தொட ர்ந்து   விக் னேஷ்   சி வன்   அஜித்   கூட் டணி யிலு ம்   இவர்   கதாநா யகி யா க   நடி க்க   இருக் கி றார்.

 

 

இதன்  மூலம்   மீண் டு ம்   தனது   மார்க் கெட் டை    தக்க   வை த்து   ஒரு   ர வுண் டு  வர  இரு க்கி றார்   திரி ஷா  . இதன்  மூ லம்   நயன் தாரா வை   அவர்   ஒதுக் கி  முன் னணி   நடி கர் கள்   படத்தி ல்   நடித் து   வருகி றார்  . இந்த   செய்தி   தற் போது    இணை யத்தி ல்   பரவி   வரு கிறது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.