தலை கன த்தில் சுற்றி வந்த இளை யரா ஜா.!! இசை புயல் ஏ ஆர் ரகுமா னை வை த்து ஆண வ த்தை அடக் கிய பிர பல இய க்கு னர்.!! இளை யராஜா வின் கோட் டையை தக ர்க்க முக் கிய கார ணமே இவர் தான்.!!

0

தமிழ்   சினி மா வின்   பிரப ல   இசை யமை ப்பா ளராக   இருப்ப வர்   இளை யரா ஜா.  இவ ரது   பாடல் களுக் கு   மயங் காத வர்க ளே    இரு க்க   முடி யாது .  அந்த   அள விற்கு   இசை த்து றை யில்   பல   சாதனை க ளை   செய் து   இருக் கிறா ர் .  அப் படி   கொடி க்கட்டி   ப றந்து   கொ ண்டி ருந் தார்   அவர்  .

 

 

இவ ரை   தட்டி   தூக் கி   த ன்னு டைய   கோ ட் டையை   அ மைத் துக்   கொண் டவர்  தான்   இசை ப்பு யல்   ஏ ஆர்  ரகுமா ன் .   90   கால கட்ட த்தில்   இளை யராஜா   தான்   என்று  இரு ந்த   சம யத்தி ல்   அவ ரை   மீறி   வள ர்ந்து   வந் தவர்   ஏ ஆர்   ரகு மான்  . இது   இளை யரா ஜாவி ன்   மார்க் கெட் டை   படிப்ப டி யா க   குறை த் தது.

 

 

மே லும்  இளை யரா ஜா    நண் பர்க ளாக   இ ருப் பவர் களை யும்   தன் னை   வள ர்த்து   விட் டவ ர்க ளை யும்   த லை கணத் தால்   பகை த்து   கொ ண்டி ருந் தா ர் .  அப் படி   ஒரு முறை   இயக்கு னர்  பாலச் சந்த ரை   பகை த்து க்   கொண் டார் . இருவ ருக் கும்   இடை யே   பிரச் சனை   போய் க்கொ ண்டி ருக் கும்   சமய த் தில்   ரோஜா   பட த்தை   மணி ரத் தினம்   இய க்க   பால ச்சந் தர்   தான்   தயாரி த் தார்.

 

 

அப் பொழு து   இளைய ராஜா வை   த வி ர்த்து  மற்ற   இசைய மை ப்பா ளர்க ளை   பாலச் சந் தர்  தேடி   வந் தார்  . ஆனா ல்   ம ணிரத்தி னம்   இளைய ராஜா வை   தான்   மன தில்   வை த்து  க்   கொண் டு   இரு ந்திரு க்கி றார் . அந்த ஒரு   சூழ லில்   அனை வரின்    இசை   கச்சே ரிக ளும்   பணி யாற்றி ய   திலீப்   என்ற   இளை ஞரை   பால ச்ச ந்தர்   கண் ணுக்கு   தென் பட் டார் .

 

 

பால ச்சந்த ர்   அவ ரை   கூட்டுச் சென்று    மணி ர த்தி னம்   அறிமு கம்   செய் து   அவ ரை    இசை யமை க்கும் படி   கூறி யிருக் கி றார்  . ஒருவ ரை   பார் த்து   அவர் திறமை யை  எடை   போடுப வர்   பால ச்சந் தர்  . அத னால்    இசை ய மைக் க   சொல் லி    இருக் கிறார் .   படம்   வெ ளியா கி   இந்தி ய   அள வில்   மிக ப்பெ ரிய   ஹிட்   ஆ னது.

 

 

அந்த  திலீப்   தான் ஏ ஆர்   ரகு மான் .   ஏ ஆர்  ரகு மான்   மிகப் பெரி ய   ஜாம் பவா னாகி யத ற்கு   பாலா  ச் சந் தர்   மிக   முக்கி யமா ன   காரண மாக   இருந் திரு க்கி றார் . அதேபோ ல்   இளை யரா ஜாவி ன்   கோ ட்டை யை   உடை க் கவும்   அவர் முக் கிய   கார ணமா க   இருந் திருக் கிறா ர்.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.