நடி கர் வடி வேலு வின் தம்பி யா இது.!! அ ச்சு அசல் வடி வேலு போ லவே இரு க்கா ரே.!! என் னது அவ ரும் பிர பலம் தானா.!!

0

தமிழ்   சினிமா வின்   பிர பல   கா மெடி    நடிக ராக   இருப் பவர்   நடி கர்   வடி வே லு.   இவர்   நடி ப்பில்   அ ண் மையில்   வெளி யான   திரைப் படம்  தான்   நாய்   சேகர்  ரிட்ட ன்ஸ்  . இவர் பல   வ ருடங்க ளுக் கு   பிறகு   கதாநா யக னாக   நடி த்த   திரைப் படம் .   இது  பெ ரி ய   எதிர்பா ர்ப்பு டன்  வெளி யானது.

 

 

இந்த   திரை ப்பட ம்    எதிர்பா ர் த்த   அளவு   வெற் றியை   கொடுக் கவி ல்லை .  படத் தில்   மற்றவ ர்க ளை   காட் டிலும்   வடி வேலு   தான்   அதிக   காட்சி யில்   வருகி றார்.  ஆனா ல்   அ வரது   காமெ டிகளு ம்   மக்களு க்கு   பெரி ய   அளவி ல்   நகைச்சு வை யை   கொடு க்க வில்லை .  அதனா ல்   படம்   சுமாரா ன   வெற் றியை   கூட   பெறா மல்     தோ ல்வி   பட மாக   அமை ந் தது.

 

 

 

இத னால்   பல   கோடிக ளை   நஷ் டமா னது .    இவர்   நடிப் பில்   அடுத் த தாக   திரை க்கு   வர  விரு க்கும்   திரை ப்ப டம்   தான்   மா மன் னன்.   இந்த   படத் தில்   உதய நிதி    ஹீரோ வாக   நடித் திருக்கி றா ர்  .  மே லும்   இந்த   பட த்தில்   காமெ டிய னாக   இல்லா மல்   முக்கி ய   கதா பாத் திரத் தில்   வடி வேலு   ந டித்தி ருப்ப தாக   சொல்ல ப்படு கிறது.

 

 

இந்த   நிலை யில்   வடி வேலு   பல   ஆண்டு களாக   சினி மா   துறையி ல்   பல ரையும்   சி ரிக்க   வைத்து க்    கொண் டிருப்ப வர் .  இந்த   சமயத் தில்   வடி வேலின்   உடன் பிறந்த   தம்பி யின்   புகை ப் படம்   ஒன் று    இணை யத்தில்   வெளி யாகி     வைர லாகி   கொ ண்டு   இரு க்கி றது.

 

 

இவரை   பா ர்த்த   ரசிகர் கள்   வடிவே லுக்கு   இ ப்படி   ஒரு   தம்பி யா   என   ஆச் சரியப் பட்டு   இரு க்கி றார் கள் .  இவரு டைய   பெய ர்   ஜெகதீ சன்   என் றும்   இவர் காதல்   அழிவ தில் லை   படத் தில்   ந டித்தி ருக்கி றா ர்   என் றும்   தகவ ல்  வெளி யாகி   உள் ளது  . இணை ய த்தில்   வெளி யாகி ய   அவ ரது   புகை ப்ப டம்   இதோ

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.