ஓட் டு வி ஷய த்தில் பிக் பாஸ் வை த்த டிவி ஸ்ட்.!! இந்த வா ரம் பிக் பாஸ் வீட் டில் இரு ந்து வெளி யேறு வது இவர் தான்.!!

0

பிக்  பாஸ்  சீசன் 6  விஜய்   டிவி யில்   கிட்ட த்த ட்ட  70   நாட்க ளை   நெரு ங்கி   இருக் கிறது  . மக் கள்   மத்தி யில்   நல்ல   வரவே ற்பு   இரு ந்து   வரு கிறது .  21   போட் டியாள ர்களு டன்   களமி றங்கி  இந்த  சீசன்   தற் போது   பத்து   போட்டி யாள ர்கள்   வந்து   நின்று   இருக் கிறது.

 

 

இதை   தொ டர்ந் து   இந்த   வார ம்   ஒருவ ர்   வெளி யேற்ற ப்பட   இரு க்கி றார் .  பிக்   பாஸ்   வி திப்ப டி   மக் கள்   அளி க்கும்   வா க்கு கள்   அடிப் படை யில்   குறை வான   ஓட்டு   யாரு க்கு   இருக் கிற தோ   அவ ரை   வெளி யே ற்ற   வேண் டும்   .    அதே போல் இந்த வாரம்   நா மினே ஷன்   லிஸ் டில்   பல   மு க்கிய   போ ட்டி யாளர் கள்   இருந்தி ருக்கி ன்ற னர்.

 

 

இதில்   வழ க்கம்   போல்   அசிம்  மற் றும்   விக்ர மன்   முதல்   இரண் டு   இடங் களை   பிடிக் கின் றனர்  . மேலு ம்   அடு த்த   அடு த்த   இடங்க ளில்   அனை வரும்   இருக்கி ன்றனர் .  தற் போது   இறுதி   கட்ட த் தை   நெரு ங்கி   இருக் கும்   இந்த   போட் டியில்   இதற்கு  மேல்   போ ட்டி   கடு மை யாக   இரு க்கும்  . மேலு ம்   மக் கள்   ஆத ரவை   யா ருக்கு   இரு க்கிற தோ   அ வ ர்தான்   வெ ற்றி   பெறு வார்.

 

 

இந்த   நிலை யில்   குறை ந்த  அளவி லான   வாக் குக ளை   பெற் ற   இடத் தில்   சிவின் ,  ரட் சிதா ,   கதிர வன்  ,  மை னா ,   தனல ட்சுமி   ஆகிய   அனை வரு மே   கிட்ட த்தட்ட   ஒரே   நிலை   ஓட் டில்   தான்   இரு ந்து   வரு கின் றனர்  . இதில்   ஒருவ ரை   தான்   இந்த   வாரம் பிக் பாஸ்   வெ ளியேற் றப்   போ கிறார் .   மேலும்   இதில்   கடை சி   இடத் தில்   தனல ட்சுமி   தான்   இரு க்கி றார்.

 

 

மேலு ம்  இந் த   வார த்தி ல்   சிவி ன்   அல் லது   தனல ட்சுமி   இதில்  ஒரு வர்   வெளி யேற் றப்பட   இருப் ப தாக   பல   தகவல் கள்   இணை ய த்தில்   வெளி யாகி க்   கொண் டிருக்கி றது .  ஓட்டி  ல்   பார்த்தா லும்   தனல ட்சுமி   வெளி யே ற  அதிக   வாய் ப்பு   இரு க்கி றது  .  இந்த   செ ய்தி   த ற்போ து   இணை ய த்தில்   வெளி யாகி   வைர லாகி    கொ ண் டிருக் கிறது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.