கா தலி த்து ஏமா ற் றிய பிரப லம்.!! 17 ஆண் டு களாக வேண் டவே வேண் டாம் என ஒ துக்கி வரும் நடி கை ஆண்ட்ரி யா.!! அப் போ பின் னால் இருக் கும் கார ணம் இது தானா.? ஷாக் கான ர சிகர் கள்.!!

0

தமிழ்   சினி மா வி ன்   பிர பல   நடிகை யாக   இரு ப்ப வர்   நடி கை    ஆண்ட் ரியா  .  இவர்   அந்நி யன்   தி ரைப்ப டத் தில்   கண் ணும்   கண்ணு ம்   நோக்கி யா   பாடல்   மூலம்   பாட கியா க   அறி முகமா னா ர் .  தமிழ்  , தெலு ங்கு   என   தொ டர்ந் து   பல   படங்க ளில்    பாடி   பிரப லமான வர்.

 

 

பச்சை க்கி ளி   முத்து ச்ச ரம்,  ஆயிர த்தில் ஒரு வன்     படங் களில்   நடி கை யாக   அறி முகம்   ஆகி   பின்   தர மணி  .  வடசெ ன் னை  ,   அர ண் மனை  2   போன் ற   படங் களில்   ந டித்து   பிர பல   நடி கை யாக   வலம்   வந்து   கொ ண்டி ருக்கி றார் .  அதன்   பின் சில   பாடல்  கச் சேரி களில்   கலந் துகொ ண்டு   பா டலும்   பாடி யிருக் கிறா ர்.

 

 

இவர்  வடசெ ன்னை  படத் திற் கு   பின்   தற் போ து   அனல் மேலே   பனித் துளி ,  பிசா சு   போ ன்ற   படங் களில்  அரை   நிர் வாண மாக   நடி த்திரு க்கி றார்.   இது   இணை யத்தில்   பெரு ம்   சர்ச் சை யை   ஏற்ப டுத் தியது .  மேலு ம்   பிசா சு   படத் தி ற்கு   தான்   ரசிகர் கள்    பெரி தும்   எ திர் பார்த்து க்   கொண் டிரு க்கி றார் கள்.

 

 

இந்த   பட மும்   விரை வில்   வெளி யாக   இருக்கி றது  . இந்த   நிலை யில்   ஆண்ட் ரியா  17   ஆ ண்டுக ளாக   சினி மா   துறை யில்   இரு ந்தும் ஒரே  ஒரு   பிரபல த்தை    மட்டு ம்   இன்று வரை   ஒதுக் கி   வைத்தி ருக்கி றார் .  அத ற்கு   கார ணம்   அவர்  காதலி த்து   ஏமா ற்றி யது   தான்   என்று   சொல் லப்ப டு கிறது.

 

 

இவர்   பாடகை யாக   இத்த னை  ஆண் டுகள்   இரு ந்தாலு ம்   இது வரை   இவர்   அனி ருத்   இசை யில்   மட்டு ம்   ஒரு   பாடலை க்   கூட   பாடி யது   கிடை யாது  . ஆரம் பகட் ட த் தில்   அனி ருத்   ஆண் ட்ரி யா   கா தலி த்து   வருவ தாக வும்   சில   புகை ப்பட ங்கள்   வெளி யாகி   இருந் தது .   இரு வரு ம்   நெரு க்கமா க   இருக் கும்   புகை ப்ப டங்க ள்   கூட   இணை யத் தில்   வெளி வந் தது.

 

 

அதன் பின்   இருவ ரும்   பிரி ந் து   விட் டதாக   சொல்ல ப்படு கிறது .  அத னால்  தான்   இத்த னை   ஆண் டுக ளாக   அனி ருத்   இசை யில்   மட்டு ம்  ஒரு   பாட லைக்   கூட   பாடா மல்   அவ ரை   ஒது க்கி   வைத் திரு க்கி றா ர்   என்று   தற் போது   சொல் லப்படு கிறது  .  இந்த   தக வல்   தற் போது   இணை யத் தில்   வைர லாகி   கொ ண்டிரு க்கி றது.

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.