திடீ ரென ந டிப் புக்கு ஒரே அடி யாக குட் பை சொ ன்ன பிர பல நடி கை.!! வெளி யான தக வலை கேட்டு ஷாக் கான ரசி கர் கள்.!! கார ணம் என்ன தெரி யுமா.??

0

தென் னிந் திய   சினி மா வின்   பிர பல   நடி கை யாக   இருக் கும்   நடி கை   ஒருவ ர்   தற் போது  சில   கார  ணங் களால்    ந டி ப்புக் கு   குட்  பாய்   சொ ல்லி   இரு க்கி றார்  என்ற   செய் தி   தற் போது   இணை யத்தி ல்   பர வி   பல   ரசி  கர் களும்   ஷாக் காகி   இருக் கிறா ர் கள் .   அந் த     ந டிகை   யா ரும்   இல் லை  நடி கை   சமந் தா   தான்.

 

 

இவர்  பல   மொ ழிகளி லு ம்   பிர பல   நடி கையா க   இருந் து   வருகி றார்  . தமிழி லும்   பல   முன்ன ணி   நடி கர்க ளுக்கு   ஜோ டி யாக   நடி த்து   முன் னணி   நடி கையா க   வலம்  வந்து   கொண் டிருப் பவர்  இவர்.  தற் போது  தமி ழ்  ,  தெலு ங்கு   என   திரைத் துறை யை   தா ண்டி   ஹிந் தி   திரை ப்பட ங்க ளும்   நடி க்க   தொட ங்கி   விட் டார்.

 

 

தென் னிந் திய   சினி மாவி ல்   நயன் தா ரா வுக் கு    அடுத் தப டியாக   அதிக   சம் பளம்   வாங் கும்   நடிகை  யாக   இவர்   இரு ந்து   வரு கிறா ர் .   இந்த   நிலை யில்  2017   ஆம் ஆண்டு  நடி கர்  நாக  சைதன் யா வை   காதல்  திரு மண ம்   செய் து   கொண் டார்  . ஆ னால்   இரு வருக் கும்   ஏற் பட் ட   கரு த்து   வேறு பாடு   காரண மாக   கட ந்த   வரு டம்   விவாக ரத் து   செ ய்து   பிரி ந்து   விட்ட னர்.

 

 

 

அதன்  பின்  இவ ரது   உடல்   நிலை யும்   மிக வும்   மோச மாகத் தா ன்   இரு ந்தது.  சமீப த்தில்    இவர்  கொ டிய   நோ யால்   பாதிக் கப்ப ட்டி ருக்கி றார்    என் றும்   அதற் காக   தீவிர   சிகி ச்சை   நிறை ந்து   வந்திரு க்கி றார் .  அதை   தொ டர் ந்து   யசோ தா    படத் தின்   பிர மோஷ ன ல்   கூட   எ ழும் பும்    தோலு மாக   காண ப்ப ட்டது   ரசி கர்க ளுக்கு   பெ ரும்   அதிர் ச்சி யை   கொடு த்து   இ ருந் தது.

 

 

இதனா ல்   தற்போ தும்   அவர்   தீவி  ர   சிகிச் சை   தான்   இரு ந்து   வருகி றார் . இவர்   பல் வேறு   திரை ப்பட ங்க ளில்   கமிட்   ஆகி யிரு ந்தா ர்.   அது   மட்டு மல்லா மல்   கடை சியாக  இவர்   நடித் திரு ந்த   குஷி   திரைப் படத் தில்   பிறகு   பல   மாத ங்களு க்கு  இடை வெளி   விடப்  போ வதாக   அவர்   கூறியி ருக்கி றார். 

 

 

அது   மட்டும ல் லாமல்   தன் னு டைய   சிகி ச்சை   முடி ந்த   பிறகு   தான்   உடல் நிலை   சரி யான  பிறகு   மீண் டு ம்   சினி மா வில்   நடிப் பேன்   என   கூறி யிருக்கி றா ர் .  அத னால்   சமந் தா   உடல் நிலை   பூர  ண   குண மான   பின்பு தான்   மீண் டும்   சினி மாவில்   நடிக் கப்   போ வதாக   முடிவு   எ டுத்து   இரு ப்பதா க   தற் போது   தக வல்க ள்   பரவி   வருகி றது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.